مادر

Posted on at


 


                                                                               مادر آن موجود مقدسی است که شاید لمس نامش هم وضو میخواهد                                   


  آن فرشته زیبایی که شاید نور خدا آن پرتو افشان است 


وآن نور عشقی که زنده بخش ما بوده مادر نام داردنام زیبای  مادر که شاید" م" آن محیت و" دالش" دوستی و" ر" آن رحمت الهی باشد !


مادر کسی است که با شادی فرزندش خوش وبا ناراحتی اش غمناک استولی بازهم مانند شیر ماده ای پشتوانه ی طفلش بوده واو را همیاری وغمخواری میکند


مادر در کودکی همبازی طفل خود ودرنو جوانی دوست ودر جوانی غم خوار اوست


مادر در اداره زندگی اجتماعی وظیفه سنگین را عهده داربوده و مسولیت بزرگی را قبول نموده است


به کتاب مقدس اسلام آمده بهشت زیر پای مادران استمادر! همیشه آفتاب گرم و تابانت را بر گلستان قلبم بتابان وگرنه در سرمای تنهای فرسوده شده ودر زمستان بی محبتی میمیرم                                                                                      


  


 About the author

160