زنان

Posted on at


بااینکه زنان نیمی ازافرادجامعه راتشکیل میدهنداما درطول تاریخ موردظلم وستم زیادی قرارگرفته اند.این ستم نه تنهادرجوامع شرقی بلکه درجوامع غربی نیزبوده است.پیش ازاینکه دین مقدس اسلام ظهورکندزنان درشبه جزیره عربستان خوار وذلیل می شدند.اولین کاری که دین اسلام برای زنان انجام داده پاک کردن گردحقارت وخواری ازچهره زن بوده است.قرآنکریم نیززن راهمسان وهمطرازبامردمعرفی میکند.قدم دیگری که اسلام برای زن برداشته استقلال اقتصادی زن بوده است بنابراین زن ومردازنظراسلام دارای حقوق اقتصادی وانسانی یکسانی اند

زنان افغانستان درمقایسه بازنان کشورهای دیگرمحرومیت بیشتری رامتحمل شده ومیشوند.درزمان سیاه طالبان زنان ودختران ازحقوق قانونی خودمحروم شدند،ازرفتن به مکتب وکسب علم ودانش منع شدند،آن عده اززنانی که دردفاتردولتی ایفای وظیفه میکردند ازکاربرکنارشدند،بیرون رفتن شان ازخانه بدون مَحرَم ممنوع شد، پوشیدن بُرقع برآنان حتمی وجبرشد ومورد لت وکوب قرارگرفتند

درافغانستان کنونی نیزباوجوداینکه پیشرفتها وآگاهیهایی دراین زمینه صورت گرفته است اماهنوزهم مردسالاری وجود داشته وداردوکمابیش درگوشه کناراین کشورظلمهایی بر سرزنان انجام میشود

هنوزهم زنان به عنوان شخص شماره دوم شناخته میشوند ودربسیاری ازمسایل مهم خانواده گی واجتماعی سهم ندارند.این معضل بدون شک ناشی از بیسوادی،تعصبات،اعتقاد به عقیده های پوچ وباطل وجنگهای پی درپی وطولانی است که افغانستان به خود دیده است.باجرأت میتوان گفت یک شهرویرانه را میتوان آباد کرد اما آبادکردن افکارپوسیده وباطل کاربس دشواریست وزمان زیادی رادربرمیگیرد.بایدهمگان به امرواقف باشندکه تعلیم وتربیت دختران وپسران بایدعین یکدیگرباشد.دختران نیز باید هنروتجارت رابیاموزند،ورزش کنندودرتمام عرصه های سیاسی سهم بگیرندچون دختروپسردراصل یک گوهرند وبین شان فرقی وجودندارد

خداوندمهربان آنروز زیبا را برساند که همه دختران وزنان پاک ومعصوم جهان وبخصوص افغانستان درپرتوصلح وآزادی ودرآرامش کامل باحفظ تمام حقوق شرعی واسلامی شان زنده گی کنند

انشاءاللهAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160