کودگان درافغانستان

Posted on at


کودگان درافغانستان


افغانستان کشوری که سه دهه جنک باعث گردید که بزرگ ترین صدمه به اطفال افغانستان برساند .


اطفالیکه نیاز به محبت ، نیاز به تعلیم،نیاز به شاد زیستن و شادبودن دارند بدبختانه تعدای زیادی این کودکان دربد ترین شرایط زندگی میکنند


.


هنکامیکه تواناهی رارفتن را پیدا می کنند مجبوربه پیداکدن لقمه نانی میگردند تابتوانند زنده بمانند.


اگراوضاع کودگان دزافغانستان را ملاحظه کنیم چنین خواهم گفت:اطفال درافغانستان به مشکلات زیادی مواجه می باشند وکمبودی های زیادی را از لحاظ تربیتی ،آموزشی ،تدریس وتفریحی دارند که داشتن این چنین امکانات برای آینده سازان کشور یک امر ضروری می باشد که باید آنها به بهترین شکل درس بخوانند وپیشرفت های زیادی درعرصه تحصیلی داشته باشند با تاسف درافغانساتان بعضی ازاطفال درافغانستان به علم وتحصیل دسترسی ندارند مثلآ:یکی ازمشکلات طبقه اناث ازدواج درخردسالی دختران است که آنها تان هنوز معنی درست زندگی کردن را نمی فهمند چگونه زندگی را بسازند ؟ که در نتیجه دست به خود کشی و،سوختاندن .... می زنند که این عمل هم از نظر دین هم از نظر جامعه یک امر غیر انسانی است


.


آیادختران حق ندارندکه درکنافایل خود زندگی کنند؟ تحصیل کنند ودرس بخواندد ،بعضی از دخترانیکه در سن 13،14،15 قرار بکیرند اجازه رفتن به مکتب راندارند


.


خلاصه اطفال درافغانستان هر گونه تحقیر وحقیرمی شوند واین باعث می شودکه کودکان به هر کونه کاری دست بزنند مانند :دزدی ،استفاده از مواد مخدر،دروغ ،بی توجوعی دربرابر والدین ،پرخاشگری و امثال آن


.


همه اطفال ضرورت به محبت دارند وباید باران محبت ونوازش برسر آنها ببارد وهمه پدران ومادران معلمان وتمامی افراد جامعه درتربیه درست و سالم کودکانشان باشند ویک انسان سالم را به جامعه تقدیم نماید


نویسنده:جوادنورزوی.


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160