د فلیپ سیمور هافمن مفکوره – که کولی شی دلته یی جوړ کړی هغه به هلته جوړ کړی

Posted on at

This post is also available in:

نن شپه د خپل مېرمنی او درې اولادونو سره می د سیند غاړی ته ولاړو ترڅو چی د نیویورک ختیځ سیند لیدنی نه خوند یوسو. هر وار چی هغه وینم د نیویورک او د فرانک سینتر (frank Sinatra) خبرو قدرت می په یاد راځی. که کولی شی هغه دلته جوړ کړی کولی شی هغه په هرځای کی جوړ کړی.  


وروسته د شپی نه یو ایټالیایی میلمستونه ته په نامه د باربلو (Barbalu) ته ولاړو او یوه ښه ډوډی مو وخوړله. مګر زما د مېرمنی خور اندریا (Andrea) زه یی د فلیپ سایمور هافمن (Hoffman) مرګ نه یو زما د زړه خوښی مینه وال لوبغاړی په اړه یو د ښو لوبغاړو نه په خوشی فلم کی یی پوه کړم. هغه ۴۶ کلن وو او غمجنه شی د هغو په اړه دا دی چی هغو خپل ځان نه درې واړه اولاده پریښی دی. سوپر بول یوی بې حسه ځورونکی صحنی ته موبدله شوی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160