بیت کوین ….

Posted on at


بیت کوین نوعی پول دیجیتالی است ویک ایدهٔ جدیدی ازپولِ طراحی شده است ،که به جای اینکه برقدرت مرکزی تکیه کندازرمزگذاری استفاده میکند تا تراکنش های خود را کنترول کند


.


درسال 2009م ؛برای اولین بار بیت کوین دریک لیست پستی رمزنویسی ، توسط فردژاپنی  بنام (ساتوشی ناکاموتو منتشرشدSatoshi Nakamotoدراواخرسال 2010 م (ساتوشی )این پروژه رارهاکرد وگفت:«من باید به سراغ چیزهای دیگربروم


مخترع بیت کوین هرگزهویت خویشرافاش نکردواختراع خودرابه راحتی به جهانیان به ارمغان گذاشت؛وهنوزهم منشأوانگیزه پشت بیت کوین یک رازبزرگ استاز سال 2011 م انجمن بیت کوین با تعدادبیشماری ازتوسعه دهندگان که روی پروژه بیت کوین کارمیکردند گسترش یافت ؛ودرجولای 2011م بیت کوین توجه رسانه هارا بطورناگهانی بخودجلب کرد که آنرا بسمت یک رالی بزرگ خریدهدایت کرد


در27 سپتامبر2012 م بنیادبیت کوین با یک کوشش برای استاندارد سازی ،محافظت وترویج ایجاد گردید؛امروزه ازنگاه اقتصادی کاربران بیت کوین که جدیداًهرروزبه آن میپیوندندتوسعه مییابد


بیت کوین امکان پرداخت های بسیارکم هزینه رافراهم میکند،شبکه بیت کوین سیستم کنترول کننده متمرکزی نداردوتوسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی شودزمان متوسط تائیدهربیت کوین، 10 دقیقه میباشد؛انتقال پول ازیک نقطه به نقطه دیگردرتمام شبکه هااطلاع رسانی شده وتمام نقاط ازآن آگاه میشوند،ولی قبل ازبیت کوین سیستم های مالی آنلاین ازنگاه امنیتی به یک سیستم کنترول کننده مرکزی احتیاج داشتند


ناکاموتو بااستفاده ازکاردرشبکه همتابه همتا راهی جایگزین پیدا نمود؛بیت کوین پروژه جدیدودرحال توسعه است وازنگاه تکنالوژی توسعه دهندگان آن به کاربران پیشنهاد میکنند تا به آن بعنوان یک نرم افزار آزمایشی بنگرنددرسایت فلم انکس نیزباتغییرچهرهٔ جدیدصفحه اصلی آن سیستم بیت کوین نیز به آن اضافه گردید وحال کاربران میتواننددرقبال کارشان ازسکه های بیت کوین پاداش اخذنمایندAbout the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160