قبل از شروع کار به توانایی هایتان بیندیشید

Posted on at


طبعاَ هر انسان در زندگی خواسته یا ناخواسته مکلف به انجام بعضی کارهاست ؛ فلهذا هرگاه قصد شروع کاری را دارید قبل از شروع نمودن کار بیندیشید که چه توانایی ها و چه ضعف هایی دارید


 اگر کاری را که میخواهید انجام دهید ببینید که آیا میتوانید بصورت درست کار را انجام دهید یا خیر !؟ اگر از عهدهء کار برآمدیم که بی درنگ کارمان را آعاز کنیم و اگر توانایی انجام آن را نداشتیم نباید انجامش بدهیماکثر اوقات با خود میندیشم که زندگی که چگونه باید گذراند ؟ همیشه در زندگی کوشش کنیم به فعالیت هایی دست بزنیم که از عهدهء آن ها بر مییاییم ، یقیناَ وقتی کاری که از توان ماست را انجام میدهیم به بسیار علاقه و حوصله مندی میتوانیم انجامش دهیم و هیچوقت برای ما انجام دادنش خسته کن نمیشود ؛ همچنان میتوانیم در انجام کارمان موفقیت های زیادی بدست بیاوریم و یک فرد موفق باشیم و انجام دادن کارهایمان برای مان پشیمانی به بار نیاورد
معمولاَ انسانهای موفق انسانهایی اند که نقاط قوت و ضعف شان را میدانند ، در رشد نقاط قوت خود تلاش زیاد نموده و در از بین بردن نقاط ضعف شان نیز تلاش مینماینددر وجود هر کس حتماَ نقاط ضعفی وجود دارد که اگر آنها را از وجود مان دور نکنیم باعث عدم پیشرفت مان میشود ؛ پس کوشش کنیم آنها را پیدا کرده و از خود دور نماییم تا یک شخص موفق بوده و در زندگی کنترل فعالیت هایمان را در دست داشته باشیم تا موفق باشیم

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160