جايگزيني عرف وعنعنات مروجه مردم به عوض اصول معرفي شدهء اسلامي:

Posted on at


 

اصول پرارزش، نادرو گهرباريكه دين مبين اسلام بخاطرجلوگيري ازافراط و تفريط به واسطه نبي

 كريم "ص" تعليم ونشرو پخش نمودكه باتطبيق آن اصول شاهد پيشرفت وترقي وسرافرازي خواهيم بود.

    

 اما دراين عصرمردم جامعه ماازعرف وعنعنات پيروي مي كنند ودرتطبيق آن سخت درتلاش وپابند

هستند كه اگرهركدام ازآن عرفهاوعنعنات تحليل وتجزيه شودوبااصول معرفي شده اسلامي مقايسه گردد

هويداميگرددكه بااصول پرارزش اسلامي در تضاد است.

درحقيقت اگربصورت دقيق به اين عنعنات وعرفهاازهمه ابعادنگاه شود ديده ميشودكه ذرهء ازاعتدال

واصول معرفي شده اسلامي درميان اينهانيست وتطبيق اين عرفهاوعنعنات اقتصادمردم رابه ركود مواجه

ساخته است

ويك كتلهء بزرگ ازافراد جامعهء مارا باورمند ساخته است كه اين موضوعات(عرفها وعنعنات

جزازاصول وارزشهاي اسلامي است كه درحقيقت اينگونه نيست افراد باورمند به اين مسئله ضرورت به

آگاهي، تفكيك بين موضوعات اسلامي، عنعنات وعرفهاي مروجه خودشان كه ازدايره اسلامي است دارند

اين وجيبه ديني وافغاني ما ا ست كه مردم و وطن خودراازاين عرفهاوعنعنات ناپسندپاك سازي كنيم كه قسمت

بزرگ ازاين وجيبه مربوط جوانان وامامان مساجد ميشود وبايدازهمه راه هاي موجودبخاطر محواين پديده

 

سعي به عمل آورد بخاطرروشن شدن بهترموضوع بگونه مثال يكي ازاين عرفهاوعنعنات را ذكرميكنيم كه

فعلا" دامن گير جامعه مااست عدم تطبيق شرايط حج رفتن است كه شرايط حج درقاعده اسلامي قسمي است :

1) بايدپول حج رفتن ازمنبع ومرجع مشروع باشد.

2) شخص كه قصد حج رادارد بايد فاميل وي اززمان رفتن الي برگشت شخص مصارف اعاشه وباته خودراداشته باشند.

3) اولاد مجرد اعم ازدختروپسرنداشته باشد

4) قرضدارنباشد

5) چهل چهل خانه در چهار جانب (شرق، غرب، شمال ،جنوب) منزل شخص محتاج وفقير موجود نباشد.

 

اينست شروط اسلامي حج

ولي امروزماشاهد حجاج جامعه خودهستيم كه يكي ازاين شروط راهم تكميل نكرده به حج بيت الله ميروند.

ونيز جاده هاي شهرماپرازگداها وافراد نيازمنداست، و ده هامشل ديگر.

 

نويسنده: فرشته رازبانAbout the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160