چگونه میتوان شادی را در زندگی تجربه کرد؟

Posted on at


 

 چگونه میتوان شادی را در زندگی تجربه کرد؟

انسانهای که شخصیت سالم دارند شادابی ، و لذت بردن را از زندگی بیشتر از دیگران تجربه می کنند این دسته از افراد به خود اجازه میدهند که شاد باشند تا بتوانند موفقیت های کسب کنند و لذت ببرند، ولی گاهی انسان حالتی را احساس می کند و ابراز می نماید که حالا وقت شادی نیست که خود سبب عدم نصیب از لذایذ زندگی می شود.

انسان یگ موجود خارق العاده ای است پس میتواند شادی را در طبیعت پیدا کند، پیداکردن شادی طوریست که باید امور روزمره خویش را تقسیم بندی نموده تا فرصتی برای شادی هم پیدا شود.

انسان باید در کنار انجام امور زندگی، به دنبال عوامل اصل ایجاد شادی باشد. انسان نباید چشم انتظار برای ایجاد شادی از دیگران داشته باشد بلکه باید خودش به دنبال شادی برود و کار شادی آوری  را انجام دهد.

شادترین انسانها کسانی می باشند که راهکار های لازمی را به رسیدن به هدف شان به دست آورده اند شادی میتوان خلق نمود، به این معنی که اموری را انجام دهیم که خارج از خانه باشد و به انسان کمک می کند تاقابلیت های خود را پیدا کند و به حس خود باوری برسد و از این احساس لذت ببرند. شادی و نشاط ارتباط مستقیم به  و آواز روح بخش دارد از طریق صدا دلنشین میتوان لذت را احساس و به رضایت از زندگی در چهره مشخص گردد.باید سعی کنیم تا با دیگران بخندیم و رضایت را با صدای بلند ابراز کنیم.

شادی چیزیست که میتوان آن را با دیگران تقسیم نمود و شدت بخشید.با برخورد به افراد جدید باعث شادی آنها شویم. و یک احساس خوب برای هر دونفر ایجاد می شود.در بعضی موارد شادی باعث پرش انسان در هوا می شود و انسان را از حالت عادی خارج میکند.اگر انسان برذوق و شوق باشد افرادی که با او در تماس اند تمایل پیدا می کنند تا در شادی وی شریک شوند و انرژی مثبت بگیرند.

در بعضی اوقات در جریان زندگی حالتی به انسان رخ میدهد که فکر میکند جای برای شادی وجود ندارد و شادی را نمیتوان تجربه کرد در حالیکه میتوان این حالت را تغییر داد و آن طوریست که انسان باید چشم خود را به چیزی معطوف کند که برایش انرژی مثبت میدهد در طی دوران زندگی انسان متوجه میشود که در جای قدم گذاشته است مایوس کننده است و انگیزه شادی در آن مشاهده نمی شود و به انسان یک حالت سرد و مایوس کننده ای ایجاد می شود و انسان است که میتواند از این حالت با قدم گذاشتن در مسیر دیگری خود را نجات داد.About the author

nilofarnaimi

نعيمي متولد شهر كابل و يك تن از اعضاء اين پروژه

Subscribe 160
160