فقر

Posted on at


 


فقردر جهان  یکی از بزرگترین مشکلات زندگی است.که فیصدی بشتری از جهان به آن روبرو هستند.فقر دردی است که انسان را مثل خوره می خورد.بودن فقر باعث از بین بردن روابط بین همدیگر میشود. بروز مشکلات از همن فقر بوجود می آید


.


بذارید سخنان خود را از آن جای شروع کنم که آیت قرآنی است.(خلق الانسان من تفاوت) همان طوری که خداوند از لحاظ رنگ،نژاد، زبان، دین، فرهنگ، مذهب، متفاوت خلق کرده.همان طور از لحاظ متفاوت فقر  خلق کرده


.


فقر انسان را در مقابل کم دیگران کم ارزش می سازد.ودیگران به چشم عقارت به آنها مینگرند.فقر!به کمک دیگران شاید بهشه چند روزیاما اگر درست فکر کنیم خواهیم فهمید که به کمک دیگران آن بشتر حساس کمبودی خواهد کرد.


آن وقت است که اوشاید دست به کار های خلاف مانند دوزدی، قتل، اختتاف، سوالگری، معاجر شدن به کشور های بیگانه..........چگونه میتوان فقر را از بین برد؟


(1) فراهم نمودن کار در جامعه.اگر دولت بتواند کار را فراهم نماید از فقر وگرسنگی تا اندازه میتوان جلوگری کرد.


(2) کسا نبکه دارند! خداوند بنده گان خود را به یک اندازه خلق نکرده. به بعضی ها دارایی داده و به بعضی دیگر هم نداده. خداوند بر بنده گانیکه دارایی بشتری دارند.امر نموده که از دارایی خود بر کسانیکه با فقر دست پنجه نرم میکنند کمک نمایند.


یکی از حکمت های دادن ذکات این است که فقر از بین برود.ودر آخر میتوان بگویم فقر وگرسنگی انسان را از بین میبرد. About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160