نیایش

Posted on atبا نامت آغاز میکنم تو که بهترینی ، خدایا تورا سپاس میگویم بخاطر همه چیز و تورا شکر گذارم که مرا از سختی ها و مشکلات نجات دادی . سال ها و ماه ها سختی را پشت سر گذاشتم


خیلی روزها گریه کردم و شب ها درکنار پنجره آسمانت را نظاره گر بودم تا صبح ات پدیدار میشد درین مدت خنده را فراموش کرده بودم


.
خدای خوبم بازهم ترا شاکرم ، خدایا مرا تنها نگذار چون به تو بیشتر از همیشه نیاز دارم نمیگویم کسی دور و برم نیست اما دوست دارم همیشه در کنارتو باشم چون باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است


.
  یارب از ته دل میگویم دوستت دارم هوای من را داشته باش مثل همیشه بهترین ها را برایم بنویس من نوشته هایت را دوست دارم و باز به آغوش گرمت نیازمندم . خدایا دردها و بیماریم و... را به دستانت میسپارم و جز تو یار و یاوری ندارم مرا به دیگری مسپار
About the author

ramika-taskin

ramka taskin was born in kabul now she studies economic faculty of herat

Subscribe 0
160