مهارتهای برقراری ارتباط

Posted on at


انسانها موجودات اجتماعی اند و نیاز به ارتباط به یکدیگر دارند و نمی توانند که زندگی شان به تنهایی سپری کنند و گاه این ارتباط دچار خلل و مشکل می گردد، در صورتیکه توجه صورت نگیرد امکان قطع ارتباط و بوجود آمدن مشکلات زیادتر خواهد شد و جهت هرچه بهبودی این ارتباطات نیاز است تا بعضی از تکتیک هایی را که توسط اهل فکر و نظر ثابت و تشخیص شده است را مدنظر گرفت، در این نوشتۀ کوچک و مختصر به نکاتی چند و مختصر اشاره می گردد (فهم شده از نظریات اهل نظر است).یکی ازبهترین مهارتها در زندگی این است که شخص بتواند ارتباط خود با دیگران بیشتر بسازد، شخصی که بتواند با دیگران ارتباط برقرار نماید و با اندیشه، افکار و احساسات خود بر دیگران مؤثر باشد، در تمام امور زندگی یعنی زندگی شخصی و کاری خود موفق بوده می توانند.


ارتباط موثر بادیگران فراتر از صحبت کردن است، و از لوازم ارتباط با دیگران می توان بر گوشدادن و درک کردن دیگران یا خواندن احساسات دیگران از طریق زبان بدن  اشاره نمود، که اینهمه را می توان به شکل مختصر درچند نکتۀ ذیل بیان نمود:


برای اینکه بهترین صحبت کننده باشید نیاز به ترکیز بر نکات ذیل داریم: • ملاحظه داشته باشید: در حین صحبت فقط در مورد خود صحبت نکنید، از مخاطب خود سوالاتی را پرسان نمائید تا اینکه نظر و باور مخاطب خود را در مورد موضوع مورد نظر جویا شوید.

 • واضح صحبت نمائید: بر خلاف فهم مخاطب خود صحبت ننمائید، و از کلماتی استفاده کنید که برای مخاطب شما آشنا باشد.
 • بر موضوع مورد گفتگوی خود ترکیز داشته باشید: انجام کارهای دیگر حین گفتگو، مثل نوشتن، یا باماشین کار نمودن، برای مخاطب شما حسی را القاء می کند که این گفتگو برای شما ارزشی نداشته تا اینکه کاملا تمرکز داشته باشید و همچنین مخاطب را از پاسخدهی به شما باز خواهد داشت.

 • مختصر صحبت کنید: بیش از حد صحبت نمودن در مورد یک موضوع، ممکن است باعث این شود که مخاطب از ادامۀ گفتگو با شما صرفنظر نماید.

 • بیاموزید تا اینکه مخاطب خود را بخوانید: اگر طرف مخاطب شما بی توجه یا ناراحت به نظر رسد، ادامۀ گفتگو مفید به نظر نمی رسد و بهتر است که صحبت خود را به وقت دیگری موکول نمائید.


برای اینکه شنوندۀ بهتر باشید: • پریشان نباشید: اگر نظر به حالت یا مکانی که قرار دارید تمرکز کردن برای شما دشوار است، جای صحبت و گفتگوی خود را تغییر داده و یا صحبت خود را بوقت دیگر موکول کنید.

 • وقت بگذارید برای صحبت کردن: در صورتیکه عجله دارید و وقت صحبت ندارید، به صحبت کننده یا سخنگو این موضوع را بفهمانید، و وقت دیگری را به صحبت کردن بگذارید،  به تعویق انداختن صحبت بهتر است تا اینکه کدام مورد مهمی از صحبت و گفتگوی خود را کوتاه و یا قطع نمائید.

 • آنچه را که می شنوید تکرار نمائید: آنچه را که می شنوید تکرار نمائید تا اینکه صحبت کننده مطمئن شود سخنانش را درست می شنوید، و می توان با کلماتی چون" اگر درست فهمیده باشم..." تکرار نمود، و مزایای انجام این کار این است که هر دوشخص صحبت کننده و شنونده را در یک سطح از تماس کلامی بین همدیگر قرار می دهد.
 • گوش بدهید برای فهمیدن: اگر آنچه را که گفته می شود ندانستید، از پرسیدن دوباره شرمنده نشوید، پرسیدن بهتر از ایجاد نمودن سوء فهم است.

 • منتظر باشید تا اینکه سخنگو تمام نماید: سخنان متکلم را قطع ننمائید،  حتی اگر چنین به نظر به رسد که او در حال جمع بندی سخنانش است.

 • به آنچه که گفته می شود توجه نمائید: حینیکه کسی صحبت می نماید وقت خود را به آماده سازی کدام چیزی(مثل سوال) یا ملاحظۀ سپری نکنید.

 • تماس چشمی بر قرار نمائید: انجام چنین عملی نشان می دهد که شما مشتاق شنیدن هستید، و باعث تشویق سخنگو گردیده تا آنچه را می خواهد آزادانه تر بیان نماید.


نکات دیگری را که نیز وجود دارد که بهتر است حین صحبت با دیگران مدنظر گرفته شود، از آنجمله با نام ها و القاب خوب و پسندیده دوستان و اشخاصی را که با آنان ارتباط داریم یاد کنیم، و حد اقل پنج ثانیه توقف کنید قبل از پاسخدهی یا به comment دادن به کدام سخنی، و در مورد پیامد سخن خود بیاندیشید و از این فرصت جهت تمرین و فکر در مورد آنچه که باید بیان شود استفاد کنید، در صورتیکه به کدام مشاجره یا مباحثۀ قرار دارید می بایستی فقط در مورد آن موضوع صحبت نمود و از تداخل موضوعات دیگر مثل مشکلات گذشته جلوگیری نمود. خشم خود را کنتر نمودن، خشن شدن یک امر طبعی است خصوصا هنگامیکه با کدام امری مخالفیم، ولی می بایست توجه کرد که مخالفت نباید به خشونت تبدیل شود، اگر حس نمودید که مخالفت شما به خشم و خشونت تبدیل می شود بهتر است که آن جای را ترک کنید، یا چند قدم بزنید، یا اینکه از یک تا بیست شمرد، ولی از استفاده از الکولات و مخدرات و یا ماشین خود را سریع راندن  جلوگیری کنید.


با حفظ احترام با کسی که مباحثه یا مشاجره می کنید گفتگو نمائید، شخصی را که با او مشاجره می کنید را مد نظر داشته باشید، می تواند که این شخص شریک زندگی شما باشد، یا شخصی که شما را دوست می دارید یا اینکه نسبت به شما توجه دارد.About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160