عروس خورد سال

Posted on at


عروس خوردسال


عروس شدن و داماد شدن و عروسی کردن حق و سنت است اما با در نظر داشت شرایط اش و رضایت طرفین اما در بعضی از نقاط دنیا مردم به این نکات توجه نشان نداده و خود باعث بد بختی فرزندان شان می گردند .


در حال حاضر بیشتر از مردم فرزندان شان را بخصوص دختران خود را به سن خورد سالی عروس می کنند حتی پایین تر از سن قانونی شان چون فکر می کنند اگر دختر به خانه ماند می ترشد این طرز فکر ها باعث می شود دختر که هنوز خوب و بد را از هم تفکیک کرده نمی تواند عروس شود و خانه دار گردد و در ضمن این از پیشرفت و ترقی کردن در عرصه درس و تحصیل باز بماند


و همچنان دختران که زود و پیش از سن قانونی شان عروس شوند از عهده خانواده خویش برآمده نمی توانند و در زمان بارداری نیز به مشکلات زیاد روبرو خواهند شد و مرگ و میر در مادران خورد سال زیاد بوده و افزایش پیدا می کند


و از همه مهم تر این که دختران که دارای سن کم اند و باید در این وقت آنها درس خود را پیش ببرند و به اوج ترقی و پیشرفت برسند پدر و مادر های نا فهم آنها را به شخصی که هم سن و سال پدر اش است می دهند و عروس می کنند که این خود مایه بد بختی است چون دختر که امکان داره سنش 14 الی 17 یا بالاتر و پایین تر از آن به مرد که شاید تقریبا سنش 45 یا کم و بیش از آن باشد بدهند .


در این خانواده جز غم چیزی به نام خوشبختی وحود نخواهد داشت چون همان طوری که سن سال شان با هم خیلی متفاوت است طرز زنده گی و طرز فکر شان هم متفاوت است و هیچ گاه با هم سازگار نمی شوند


 



About the author

160