خانواده خوشبخت

Posted on atزمانی که یک خانواده درخوشبختی به سرمی برد فرزندان آن خانواده باسلامتیِ روحیِ بیشتری بزرگ میشوند.اینکه دارای یک خانواده خوشبخت باشیم کارچندان مشکلی نیست. باید درایجاد یک خانواده سعادتمند این نکات رادرنظرداشته باشیم


دررفتاروگفتاربی ریا وصادق باشیم.وقتی اعضای خانواده یمان رادوست داریم این دوستی ومحبت خودرانسبت به آنان ابرازنماییم


ازهمدیگرتوقع وخواسته های بیجایی نداشته باشیم.توانایی وظرفیت هریک ازاعضای خانواده رابشناسیم ومطابق به توانشان با آنهارفتارکنیم


رقیب همدیگرنبوده بلکه رفیق ومشوِق هم باشیم وازپیروزیهایی که نصیب هریک ازاعضای خانواده میشود لذت ببریم


هیچیک ازاعضای خانواده نبایدبردیگری زورگویی کندواین احساس رابه دیگران بدهدکه اوحق بیشتری داردودرخانواده قدرت وحاکمیتش بیشترازدیگران است


به نظریات وعقایدوسلیقه های همدیگراحترام گذاشته وبه تَمَسخُرنگیریم وبه شخصیت هم به دیده زیبایی بنگریم


وقتی مشکلی درخانواده پیدامیشود براعصابمان تسلط داشته باشیم،دادوبیداد نکنیم،نگران سلامتیِ روحی وجسمی همدیگربوده وعرصه رابرهم تنگ نسازیم.بامشوره همه اعضای خانواده برای حل مشکل دنبال راه چاره باشیم


ازگفتن کلماتی چون (به من چه) یا (به توچه) دوری کرده بایددرمقابل همه احساس مسؤلیت نماییمازفضولی وسَرَک کشیدن به اموردیگران خودداری نماییم.سعی کنیم خصوصیات خودرابهتربشناسیم.نکات اخلاقی مثبت رادرخودارتقاء داده ونکات منفی راازبین ببریمبه اعضای بزرگسال فامیل مثل پدرکلان ومادرکلان احترام خاصی قایل باشیم.خوشی ودعای آنهادرحقمان مارابه خوشبختی بیشتری سوق میدهدنسبت به هم شک وسوءظن نداشته بلکه اعتمادکاملی به همدیگرببخشیم بااینکارهیچکدام ازاعضای خانواده سعی درمخفی کردن رفتاروگفتارخودنخواهدکرد.این امید را بهم بدهیم که خانواده یک مأمن امن وآرامی است که میتوان به آن پناه آورد


هنگام صَرف صبحانه،نان چاشت ونان شب جروبحث نکرده وازدردها ومشکلات گپی به میان نیاوریم.غذایی که باخوشی وآرامش میل میشود لذت وفایده بیشتری دارد تاغذایی که با ناراحتی خورده شود


لبخندبرلب داشته باشیم.اینکه درزنده گی مان خیلی چیزها را نداریم غمی نیست.قناعت راپیشه کرده وازداشته هایمان نهایت استفاده راببریم.هرگززنده گی مان را با زنده گی دیگران مقایسه نکنیم

About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160