صلح

Posted on at


افقانسثان کشوریست که به صلح ضرورت رارد ویکی از آرزوهای مردم افغانستان اینست که صلح داشته باشند


زندگی اجتماعی انسانها زمانی خوش آیند است که همه افراد جامعه از مفهوم صلح آگاهی داشته باشند صلح واقعی نتیجه سلوک و رفتار نیک مردم است که همه با محبت و نیت خیر با همنوعان خود روابط نیک را درپیش گیرندچون در فضای صلح و دوستی با ارزش ترین کارها صورت میگیرد بنابر آن هر انسان صلح را باید از خود اغاز نمود تمام ما شاگرد ها آرزوی این را داریم که صلح جدید بوجود آید تا ما بتوانیم در اینده شخص مفید در جامعه خود باشیم صلح میوه لذیذ و جاودانی است که انسانها از برکت آن زندگی آرام و با سعادتی را نصیب میگردند مردم افغانستان از جنگها خسته شدند و انها صلح میخواهند اگر صلح باشد تمام مردم بدون تشویش به زندگی خود ادامه میدهندوهچنین کشورهم رو به ترقی میباشد هر انسان باید بخاطر آبادی کشورش در راه صلح و ترقی بکوشد تا یک کشور عاری از هر گونه مشکلات داشته باشیم و به خوشی و آرامش زندگی کنیم به امید آن روز در کشور عزیز مان هستیم


  


 


ویدا خیرخواهAbout the author

160