صبر وشکیبایی

Posted on at


 

بدون شک صبر وشکیبایی فضیلت ونعمتیست که هر فرد مسلمان برای کارهای دین ودنیایش به آن نیازمنداست هرگاه انسان درمشکلات پی هم زندگی مواجه شده وندانست چه باید کرد این تنها صبروشکیبایی است که چراغ راه مسلمان ونجات دهنده آن از مشکلات وحوادث میباشد مسلمانان باید بادلی صبور وشکیبا ودور از شک وگمان در رودررویی بامشکلات وسختی ها هراندازه که سنگین باشد ایستادگی نمایند از ابر های تاریکی که درافق زندگی او پدیدار میگردد نترسد وباصبر وشکیبایی منتظردرخشیدن نوری باشد که آن ابر هایی تاریک را ویران سازد زیرا انسان همواره از طرف خداوند(ج) مورد امتحان وابتلا قرار میگیرد که همیشه صبر وشکیبایی تنها راه نجات از آنها وکلید آنها میباشد پس هر انسان باید صبروشکیبایی واستقامت در برابر مشکلات را پیشه خود سازد تاموفقیت دارین را حاصل کند About the author

najlaadib

I am a student at hoze kabas high school in 11ed grade.I am an on time person.I try to make time for study.I like travel.and I want to learn at least 4-5 language.

Subscribe 0
160