کابل

Posted on at


 


کابل یکی از شهر های مرکزی وپایتخت افغانستان است این شهر دارای آب وهوای معتدل بوده دریای کابل که چمچه مست یکی از معاونین آن است ازبین آن می گزرد وشهر کابل را به دو حصه شمالی وجنوبی جدا می سازد شهر کابل دارای مکتب ها،شفاخانه ها وفابریکه ها می باشد ازدیاد نفوس در این شهر نسبت به دیگر شهر های کشور بیشتر بوده وتعداد زیاد مردم آن در کار های تجارت،کارگری وماموریت مشغول اندشهر کابل مرکز ولایت کابل نیز می باشد که پیداوار ولسوالی های مربوط آن را مواد زراعتی مثل:جو،جواری،گندم،پیاز،کچالو وغیره تشکیل میدهد میوه های سر درختی کابل:سیب،زردآلو،بهی،آلو،شفتالو،انار،انواع انگور وغیره می باشد،انگور از جمله صادرات خوب،کشورماست،که سالانه عاید زیادی از آن به دست می آید.


در شهر کابل جاهای تاریخی زیادی قرار دارد که یکی ازآن ها قصر دارالامان می باشد که عمارت زیبا وباشکوهی است این اثر تاریخی در زمان سلطنت امیر امان الله خان بالای تپه ئر در قسمت جنوبی شهر کابل توسط انجنیران آلمانی وکار گران افغانی اعمار گردیده استاین عمارت در سه طبقه ساخته شده است ودر ساختمان آن از سنگهای خشتی،سمنت وآهن به کار رفته است این قصر مقبول وقشنگ در وسط باغ زیبائی قرارداشت که زمانی در سرسبزی وشادابی خود در منطقه نظیر و مانند نداشت ولی متاسفانه در نتیجه جنگهای داخلی قصر زیبای دارالامان وباغ با شکوه آن به یک ویرانه مبدل شده است.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده


 160