چشم نخوری انشاالله

Posted on at


عجیب روزی شده به خداهرجاکه بری ازاوگپ می زنند.ازهرکی بشنوی نام اومی گویند.فقط وفقط می


گوینداوامروزاین کارکرداوکاره کرد.خوب است همه این کارهارامی کنند.این همه تعریف اورامی کند.هرچی سوال کنی .نمونه ازاومی گویند.به پیش خودگفتم که این همه وقت ازاینهادوربوده شایدازیادهمه رفته باشه اونه برعکس شده این هابیشتراورایادمی کنند.


این همه دم ازاومی زنند.عجیب است به خدا.به این دنیاهیچ خوبی به دردنمی خورد.به کی بگویه آدم ..من که نمی


گوم اینهااورافراموش کنند.امادگه نبایدهمیش نام یک نفررابگیرند.این همه توقع ازیک نفراخ میشه .


اخ این دگه گناه من نیست این همه آدم است چرااین هادنبال یک نفرراگرفته اند.اخ این دگه چی گپ است.این همه علاقه مندپیداکرده است به این وقت کم .صدای ش راببین .به دل هاچنگ می زندچی زیبای .همه محوزیبای اوشدند.چی یک استعدادی داره .که همه فقط اورامثل می زند.چی رفتاری داره بااین همه مردم .چی یک طرزسخن گفتن داره بااطفال .خلاصه دگه هرچی بگویم بازهم کم است درباره اش .واقعاکه رفتارخوب وخوش آیندداره باهمه .این هاحق دارندکه محواین چنان آدم شوند.این که واقعافرشته است .خداونداورایار کندکه بشترازاین هاپیش برود.به آرزوهای خودبرسد.من که بایش باوردارم .به آن دعاهم می کنم .این همه زحمت هایش نبایدصرف کارهای


بیهودتیرشود.


این همه لیاقت دارد.استعدادداره .نبایدکس مانع کارش شود.توی این دنیاچیزهای زیادی است.


توی این دنیازیادکارهااست زیادکس هااست به آنهافکرکرده چراتنهابه یک نفرفکرمی کنید.بروجستجوکن ببین چی کارکرده میتوانی .به امیدموفقیت تو...About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160