بعد از خدای یگانه، خدای منی مادر...

Posted on at


مادر عزیزم خدا بهترین مکان را که همه آرزویش دارند تا آنجا را نصیب بشوند زیر گام هایت قرار داد ، تو بهترین هدیه یگانه ای مهربان بروی زمین هستی با حضورت خانه ها را عطر محبت و... می پخشی، بااستوار ترین پیوند ها از برکت خودت است .

 

ای مادر تو تنها ستاره مقدس و درخشان در آسمان زندگی ما هستی  واضع است تار و پود روح مادران مهربانی بافته اند. با نفسهایت گرم میشوم و صدای تپش های قلبت بهترین آهنگ آرام بخش زندگیست و ازتو تشکر می کنم که زبانم را گشودی به مهر ، برایم آموختی زندگی کردن را، صبر را ، مهربانی را، لبخند را، محبت  را و هزاران کار عالی را ... ومن تا حیات دارم مدیون تو هستم ، من ازتو پوزیش میطلبم چون میدانم هرکاری بکنم در مقابل کارهای تو هیچ است حتی اندکی برابر به  تو نیست...

با تو بهارم سبز و سردترین زمستانم ، گرم ترین ایام است تو را که داشته باشیم از هر سخره ای زندگی به سهل خواهیم گذشت باحضورت خرسندیم .

تشکر که در هر لحظه ای بامنی برای مشکلات گره گشا ای ، مادر تو وجود منی و هرگز نمتوانم تشکر گوی وجود خودم باشم آنطور که لایق خودت باشد. 

مادری؛ تنها یکی از رسالتهای انسانی به نام زن است و من اگر بخواهم از تو مادر نازنین تشکر کنم باید از همه خوبیهایت – نه فقط از مادریت – تشکر کنم.  من تو را و خود را یکپارچه با هستی می بینم و وظایفم و رسالتم را نسبت به تو و خودم و هستی به جا خواهم آورد تا وجودت را به واقع قدرشناس باشم. و معذرت که آنطور که هستی نشناختمت ...

تا اوج پرستش دوستت دارم مادر...

 " نویسنده مهسا 119"About the author

160