علم بهتر است یا ثروت

Posted on at


به نام خدای بخشنده و مهربان


علم بهتر است یا ثروت


جمله ی (علم بهتر است یا ثروت )را از کودکی شاید به یاد آورید که همه بزرگسالها که باهم وقتی بحث میکردند به این نتیجه می رسیدند که علم بهتر است ولیکن من نه با گروه علم موافق بودم ونه هم با ثروت، زیرا که این هردوبا یکدیگر یک چیز واحد وکامل را ساخته .علم چون درختی پر بار درمزرعه ای بزرگ وقتی رشد خواهد کرد تا آن تغذیه شود و اگر چیزی برای تغذیه نباشد هیچگاه نمیتوان ادامه راه خود را برود،مثل شاخه درختی که اگر آب و کود به آن نرسد رشد نمی کند همان طور بی رنگ می ماند.علم نیز بدون ثروت رشد نکرده و زیبا نمیشود،حال شاید با خود فکر کرده که چگونه بدون ثروت نمیشود علم پیشرفت کند؟ علمی که از مغز انسان میروید ؟!!حال پاسخم به شما عزیزان اینگونه است : که ثروت به دونوع است1.مادی 2.معنوی.


مادی ثروتی است که با پول میتوان گنجی را تشکیل داد.


معنوی ثروتی است که با کتاب ها می توان گنجی را در مغز خود تشکیل داد واز آن استفاده بجا نمود.


 انسان ها هر کدام یکی از این گنج ها را دارد و برای کمک به هم دیگر هردو گنج های خود را در کنار یکدیگر قرار داده تا بتوانند ثمره ای شیرین تر و زیبا تررا از درخت علم بدست آورند.این است نظریات بنده از (علم بهتر است یا ثروت )About the author

160