تولید آیسکریم در هرات 98

Posted on at


این ویدیو در مورد هرات آیسکریم است. مشتریان این نوع آیسکریم, دانش آموزها, دانشجویان و دیگر مردم عادی می باشند. محمد عظیم مشتری آیسکریم بسیار علاقه مند آن می باشد و بیشتر روزها از آن میخرد. شرکت تولیدی آیسکریم هرات در دو نوبت کاری فعالیت داردو در بیست و چهار شهر توسط فروشگاها, مقازه ها, دانشگاها و غیره روشها توزیع میکند. آقای برادان او دانوگو مدیر برنامه فعالیت های سازمان تجارت و ثبات است. او روی این برنامه کار میکند تا تولید کنندگان محلی را فراهم آوران آیسکری در سطح جهان پیوند دهد. چالش در همه جاه است ولی چالش های زیادی در بخش تولیدی افغانستان وجود دارد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160