Series commends

Posted on at


 : Series


این فرمان را برای خانه پری کردن Cell ها با اعداد به طور مسلسل روز های هفته، ماه های سال، تاریخ ها و غیره بکار برده میتوانیم. خانه پری حجرات با شماره به طور مسلسل: Linear


در بین حجرات A1 عدد یک را بنویسید و حجرات پائین آنرا الی حجره A20 به شمول حجره A1 انتخاب نمائید و از طریق مینوی Edit داخل  Fill و بعد Series را انتخاب نمائید پنجره ظاهرمیگردد از آن پنجره فرمان Linear و Column را Select نمائید و کلید Ok را فشار دهید.


 


خانه پری کردن تاریخ ها بطور مسلسل : Data


در بین یک حجره یک تاریخ را تایپ نماید مثلاً تاریخ امروز که انرا با کلیدهای ( Control + ; )  درج کرده میتوایند درج و حجرات که در آن تاریخ ها تایپ شوند به شمول حجره که تاریخ در ان نوشته اید آنها را انتخاب نمائید و بعد فرمان Series  را انتخاب نمائید اول از بخش Type قسمت Data را انتخاب نموده و از بخش Data unit قسمت day  را انتخاب نموده از بخش Type قسمت Auto fill را انتخاب کنید و بعد Ok را فشار دهید.به همین ترتیب هفته، ماه و سال را نیز انتخاب کرده و Ok  را فشار میدهیم :clear


  ازکومند مذکور بخاطر از بین بردن متن انتخاب شده استفاده میشود کومند مذکور شامل کومند ذیل میباشدAll  هرگاه تیبل ترتیب میدهیم که برای آن شکل و برای ریکارد های آن اندازه میدهیم و اگر تمام آنها را از بین ببریم بالای این کومند کلیک می نمایم تمام آن ازبین میرود.


:  توسط این کومند میتوانیم تنها شکل و اندازه ریکارد ها از بین ببریم.  Format


:کومند مذکور از تیبل ترتیب شده ریکارد ها را از بین میبرد.  Content


: کومند مذکور تنها comment داده شده یک تیبل را از بین میرد.  Comments


کومند مذکور از Sheet یک نقل دیگر ترتیب میدهد.    : Move or Copy SheetAbout the author

160