World Bank بانک جهانی

Posted on at


 بانک جهانی


 


 بعد از جنگ جهانی دوم مشکلات اقتصادی زیادی سروپاگیر کشورها شد حتی طوری که بسیاری ازکشورها قادر نبودن که دست به تولید و نواوری بزند زیرا جامعه اقتصادی دچار مشکلات زیادی شده بود.دراین وضعیت بعضی از اقتصاددانان به این نکته اشاره کردن که دوره جنگ دوره بسیار سخت و اسیب پذیر برای کشورها می باشد که ما باید برای اینکه این کشورها از اثرات جنگ درامان بماند و اسیب های اقتصادی نبیند و حتی بتواند درزمان بحران اقتصادی و یا مشکلات های دیگر صندوقی را ایجاد کنیم که به نفع همه کشورها باشد که دراین زمان کشور امریکا و انگلیس طرحی را پیشنهاد کردن که تاسیسی یک موسسه مالی وپولی بین المللی را ایجاد کند تا بتواند درزمان رکود و خراب شدن وضعیت اقتصادی به کشورها کمک کندو دراین زمان بانک جهانی تاسیس شد که بتواند ازطریق این بانک خرابی های که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داده بود را جبران کند این بانک کوشش می کند به کشورهای عضو خود که دراین بانک است وام بدهد تا بتواند ازطریق این وام برای بازسازی و توسعه کشور خود استفاده کند که دربخشهای اموزش وپرورش پروژه های عمرانی وغیره نخش عمده ای را داشته باشد.بانک جهانی با صندوق بین المللی فعالیت های عمده ای را ایفا می کند و امریکا یکی از سهامداران عمده این بانک است.این بانک بر اساس توافق نامه به شرایط سیاسی هیچ یک از اعضا دخالت نمی کند.About the author

160