Browse all omidarahmany's Blog Posts

زنده گی

omidarahmany

زنده گی به همان قسم نیست که شمابه آن فکر میکنی .....ا زنده گی پستی وبلندی ه…

by omidarahmany

read more

زنان

omidarahmany

شعار همیشه که میگویند زن نیمه از پیکر جامعه است. زنان از آن قشر فعال ومهم…

by omidarahmany

read more