زنان

Posted on at


 

شعار همیشه که میگویند زن نیمه از پیکر جامعه است. زنان از آن قشر فعال ومهم جامعه اند که حرف های که در مورد زن یک هنگامی بلند بوده است از بین رفته است. .کارهای که بروی زنان تحمیل میشدازریشه ازبین رفته شده است. فعلا زنان در جامعه مدنی فعالیت پیدا نموده اند. واین زنان میتوانند صدای خودرا بلند کنند واز هیچ سوی هراس ندارند ونگرانی های شان ازبین رفته است. زنان خواستار حقوق خود شده میتوانند بخاطری که ارگان ها ونهادهای حمایت زن در جامعه بسیار شده است وبسیار دراین عرصه ها فعالیت مینمایند امروز درهمه عرصه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حتی سیاسی .....زنان حامیان وطرفدارن زیادی را پیدانموده اندبخاطری که فعلا زنان در عرصه های فوق بهترین سهم را ایفا میکنند. ونقش های کلیدی آن میباشند. افکار

زنان بسیار عالی وسرشار از ایده های پاک میباشند.

اگر به یادداشته باشیم زمانی بود که زن ازخانه بیرون شده نمیتوانست. زنانه حتی دختران به قسم عام زنده به گور میشدند. زنان حتی به خانه جواب خود را داده نمیتوانستند. در آن زمان زنان که تعدادزیادی مصروف درس وتعلیم بوده اند به گونه ای بسیبار خشن ورفتار بد از درس ومکتب گشتانده شدند.

دختران بیچاره به خانه نشسته بودند. همان دختران با همان شرایطی که از درس عقب مانده اند فعلا خانم های خانه وبیسواد میباشند. چقدر سخت است که اینقدر بیسواد در جامعه ما بیش از تحصیلکرده ها میباشند. در آن زمان زنان زیادی قربانی خشونت های خانواده گی میشدند. به گونه ای از جسم لطیف زن استفاده میشد. زن را منحیث موجودبسیار ضعیف میشناختند.وهرگونه عمل ناروا ودرو از عقل به زن بیچاره تحمیل میشد. با نام وجسم زن (بددادن )میکردند اینم عمل به قسمی بود وقتی که بین دو قوم ودوطرف مقابل نزا میشد که منجر به ریختن خون یکی ازطرفین میشد به خاطر پوشاندن روی حرف قتل ومحو کردن پدیده ای قتل از طرف قاتل دختر داده میشد وروی این جنایت را باقربانی دختربیچاره میپوشانند. چقدر زنان بیچاره خانه وکاشانه شان را ازدست دادنددور از اطفال،پدر،مادر ،..........قربانی شدند. ....بلاخره هرچه گفته شود.

انواع اجبار وتحمیل ها علیه زن انجام شده است. وصدایی زن به نحوه ای پایین آورده بودند که صدای خودرا بلند کرده نمیتوانست. دلایل این همه این بود که پروسه های منع خشونت علیه زن بسیار کمرنگ بوده.وآکاهی ها هم به سطح نا قابلی بوده بوده است. اماامروزه با پیشرفت جامعه مدنی صداهای زنان که به  خفه شده بود بلند شده . صدایی زن در جامعه بلندتر از هر صداهامیباشد. زنان آخیذ حقوق خود میباشند.

صدای زن در جامعه بلند تر صدایی است که میتوان تصور کرد. وهم اکنون زنان در همه عرصه ها راه پیدا نمودند جواب به هرگونه پرسش را دارند. صداهای که برای خشونت علیه زن بلند میشد همه آن آواز ها خفه شده است وزنان با نقش سبز شان در جامعه آنهارا از بین برده اند.  صدایی زن زنده است تا آوانی .که دنیا پابرجاست. همت زنان زسا است . وجود زن در جامعه یک امر لازم است. مرد وزن در پهلوی هم سازنده ای کشوری اند که در جهان نذیر نداشته باشد. مرد زنده است.

زن زنده است وزنده خواهد ماند وکشور با این دوقشر شکوفا میشود. پس میتوان گفت با همکاری وبرادری میتوان شاهد کشور رفیع در قله های  پیروزی باشیم

مرد +زن=کشور شکوفا وجاوید

"امیده رحمانی"

 About the author

omidarahmany

Omida is in ten class.she study in mahjuba heravi high school. she want to be an engieener in the future.

Subscribe 0
160