Browse all samaseddiqi's Blog Posts

آه وناله

samaseddiqi

شبی با آه و ناله روی سوی خدا کردم! چشمانم را بستم،اندکی اشک ریختم !.... وبا…

by samaseddiqi

read more

"نماز"

samaseddiqi

تنها راه رسیدن به خداوند"ج"و رفع گناهان مان نماز است... نماز یکی از شاخه ه…

by samaseddiqi

read more

«مادر»

samaseddiqi

مادر گرانبها ترین موجود هستی،که از طرف خداوند"ج"برای بشر ارمغان شده است.…

by samaseddiqi

read more

شب یلدا

samaseddiqi

شبی از شبهای سرد ز مستان! با همه دلتنگی های روز گار! چشم به دریچه آرزو داش…

by samaseddiqi

read more

زندگی

samaseddiqi

زندگی! میدانی من کیم؟میدانی ازکجایم؟میدانی هدف آینده ام چیست؟ آیا تابح…

by samaseddiqi

read more