سرزمین آرزوهایم

Posted on at


آرزو دارم که کاش می بود تپه ای سبز بر فراز کوه های بلند وعظیم الجسه ونهری خوروشان به رنگ آبی آسمان

هاکه از کنارش می گزرد.ومی بود شاپرک هایی بابال هایی هفت رنگ به رنگ رنگین کمان که هر رنگش بیان گر نعمت وقدرت خداوندیست.آری همان جاست سرزمین آرزوهایم که عاری از عصیان ؛کدورت ویاناامیدی است.همان  جاییکه زمانی شب چادر ساهش را پهن می کند بانشتن  زیر چادرش وشمردن مروارید هایی که به آن وصل است

غم وانده روزګاررافراموش خوهی کرد.وسرزمین آرزوهای هرشخص جایی  است که هیچ کس بدون اجازه ی اووارد آن جاشده نمی تواند.برای هر شخص تازمان مرګ سر زمین آرزوهایی است که به آن فکرکند واګر مشکلی داشت به امید رسیدن به آرزوهایش در مقابل صبر کند .ودر خیالات بارفتن به سر زمین آرزوهایش مشکلاتش را فراموش کند

 

 

.About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160