مهارت های زندگی – بخش سوم

Posted on at


. خوانندگان عزیز این بخش سوم سلسله مقاله های مهارت های زندگی میباشد, میتوانید برای خواندن بخش   های نخست و دوم آن از این پیوند ها

http://www0.filmannex.com/blogs/102773/102773

http://www.filmannex.com/blogs/100468/100468 

 نقادانه اندیشیدن یکی دیگر از مهارت های مهم زندگی است که به ما توانایی تجزیه و تحلیل واقعی و عینی شرایط موجود را میدهد. تا زمانیکه ما قادر نباشیم  تا نقادانه بیندیشیم و در پی نقد پدیده های متفاوت زندگی باشیم کمتر فرصت بهبود پدیده ها و برخورد واقع گرایانه با آنها برای ما میسر خواهد شد. این نقادانه اندیشیدن باید بر اساس تجربه های شخصی فرد, دانش, ارزش های اجتماعی و اطلاعات در دسترس باشد.

آنهاییکه قادر اند تا نقادانه بیندیشند, نکات ضعف و قوت بیشتری را درخواهند یافت و فرصت این را بیشتر از دیگران خواهند داشت تا به ایجاد چیزهای تازه دست یابند و چیزهای موجود را بیشتر از دیگران شکوفا کنند و بهبود دهند. نقادانه اندیشیدن یعنی با واقعیت های روبرو شدن.

پنجمین مهارت مهم زندگی, مهارت توانایی برقراری ارتباط است. این مهارت نقش فرد را در جامعه و گستردگی ارتباطاتش را در آن نشان میدهد. زیاد اند کسانیکه میخواهند تا با خیلی ها رابطه دوستی و موثر داشته باشند, اما زمانکیه فرصت عمل میرسد و میخواهند این ایده را پیاده کنند دچار احساس ناتوانی میگردند و آنرا چیزی در حد همان ایده خود و یا اندیشه میپندارند که ظرفیت پیاده شدن را ندارد. در حالیکه واقعیت چنین نیست.

 مهارت توانایی برقراری ارتباط به فرد این امکان و توانایی را میدهد تا این ایده اش را پیاده کند و دست به ایجاد شبکه گسترده ای از ارتباطات با ابراز احساسات, نیازها و نقطه نظرها بزند. انسانها باید روی این موضوع ها بصورت دقیق شده بیندیشند و از آنها در راستای برقرار ارتباطات موثر بحیث ابزار استفاده کنند. این یک عرصه بسیار ظریفیست که باید بسیار دقیق اندیشید.

ششمین مهارت زندگی عبارت از مهارت ایجاد و حفظ روابط بین افراد میباشد. این مهارت به افراد می آموزاند که چگونه با دیگران تعامل مثبت کنند و روابط بین فردی ایجاد کنند. در ایجاد روابط بین افراد در جامعه که تشکل مملو از انواع انسانها با گوناگونی نژادی, فرهنگی, زبانی, منطقه ای, رنگ, دین و غیره میباشد. افراد باید چوکات و چارچوب تعامل خود را بدانند و چگونگی به ثمرنشستن آن با افراد متفاوت را به درستی تمثیل کنند. در یک چنین جامعه متنوع تعامل و ایجاد ارتباط بین فردی مهارت های لازم ویژه خود را میطلبد. باید با دقت شرایط تعامل, ابزار آن و چگونگی هر یک را تجزیه و تحلیل کرد و در جهت ایجاد تعامل مثبت گام برداشت.

مهارت بعدی در این زمینه عبارت از مهارت خود آگاهی میباشد. اشتباه یکی از پدیدهایست که همواره با بشر بوده و در زندگی آن نقش برجسته ای داشته است. شرایط و عامل های متفاوت در اتفاق افتادن اشتباه نقش بازی میکنند. در تمام گام هایکه در زندگی خود برمیداریم, احتمال اشتباه هست و باید مواظب بود.

با در نظرداشت این موضوع خود آگاهی و شناخت فرد در خویشتن و شناسایی نیازها, خواسته ها و احساس ها اهمیت می یابد. کسانیکه از این مهارت برخوردار نباشند, نه تنها قادر نیستند تا دیگران را درک کنند بلکه در خود نیز دچار نوعی سردرگمی خواهند شد که احساس نوعی بهم ریختگی و آشفتگی را خواهند کرد که کنترل آن از دست شان خارج است. در حالیکه این میتواند با کاربرد مهارت خود آگاهی و شناخت به شکل بسیار ساده ای حل گردد و در زندگی نظم را حاکم کند.

دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید.  

همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. About the author

160