د افغان ۲۱ عسکرو وژنه

Posted on at

This post is also available in:

څرنکه چی پوهیږو چی افغانستان ډير وخت کیږی د امنیتی نشتون سره مخامخ دی٬ یو د مهمو پیښو نه د دولت مخالفانو حملو تهدیونه دی٬ دغه پیښی تل د وژنی سره مخامخ دی او معموله توکه ډیر وخت د نظامی عسکرو نسبت باندی د ملکی خلکو ځان نیول کیږی٬ د وژل شویو آمار پر اساس باندی پوهیږو چی ډير قربانیان بیګناه خلک دی. مګر هغه پېښه چی دغه ځلی رامنځه ته شوی ده٬ سلګونو طالبانو په نظامی پسته باندی یی یرغل کړی دی چی له بده مرغه په دغه پیښه کی ۲۱ عسکر وژل شوی دی او ۷ نور عسکر یی تښتولی دی٬ د دغه زړه اوښکونکی پیښه څرنګوالی په اړه څیړنه پیل شوی ده. ځینی خلک وایی چی دغه پیښه د اردو عسکرو نفوذو ترمنځ رامنځه ته شوی ده او سبب شوی دی چی دولتی عسکر دارنکه تلفات ورکړی. زه په یاد نه راوړم چی په دغه وختونو کی دولتی عسکرو دا ډول درنه وژنه ورکړی وی. په ریښتیا توکه څه پیښه رامنځه ته شوی ده او اردو عسکرو ونشو کولی چی د یرغل کونکو حملی مخ ونیسی. زه فکر کوم یو د هغه دلالیو نه چی د دغه پیښی سبب شوی دی٬ د یرغل کونکو شمېر ډیروالی وه٬ دا ښکاره دی که ۲۰۰ نفره د ۳۰ نفرو پسته باندی حمله وکړی او د کمکی عسکرو نښتون سره د ستونزو سره مخامخ کیږی٬ ځکه هغه عسکر چی د اردو پستی کمک کولو ته راغلی وو د لاری مابینځ کی د طالبانو کمین سره مخامخ شوی  ول او دغه سبب شولو چی ناوخته د پیښی ځای ته ورسیږی٬ او یو بل د اردو عسکر وژنه د هوایی عسکرو نشتون وو٬ په دغه صورت کی که دوی د هوایی پشتیبانی نه برخورداره وی دا ډول پیښه هیڅ کله رامنځه نه کیدله. 

About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160