شاروال هرات برکنار شد

Posted on at


 


واکسیناتور شفاخانه حوزوی هرات را لت و کوب کردند به دلیل اینکه از اقوام شاروال هرات طفلش را جهت واکسین نمودن نزد واکسیناتور شفاخانه هرات آورده بودند.


سعی داشتند تا طفل واکسین شود در صورتیکه تا واکسین طفلش سه یا چهار روز باقی مانده بود .واکسیناتور مانع واکسین نمودن طفل شد به دلیل اینکه او بیان کرد چند روز به واکسین طفل مانده است در صورتیکه وقتش پوره نشده باشد سبب فلج شدن طفل ویا منجر به خطرات زیادی در بدن طفل میگردد .


مادر طفل مذکور سعی داشت تا طفل واکسین شود چون در چند روز آینده مصروفیت داشته . 


در صورت مانع شدن واکسیناتور از واکسین نمودن طفل مادر طفل به مقامات بالا خبر داد مقامات به حظور واکسیناتور آمدند و او را مورد لت و کوب قرار دادند .


به همین دلیل تمام داکتران در هرات اعم از دولتی و خصوصی اعتصاب کاری نمودند. 


در اثر این عمل زشت شان به دستور رییس جمهور کشور محمد سلیم تره کی شاروال ولایت هرات از وظیفه خود برکنار شد . 


و این جای تاسف است که در همیچین شهری با وجود اینکه شخصیت های بسیار فهمیده هستند باز هم بعضی از اشخاص  تفکرات خود را از مقام خود بسیار پایین جلوه دادند .


اگر آنها درس خوان و اشخاص والا نمی بودند چیکار میکردند .


اگر ما قضاوت نماییم گناه واکسیناتور نبوده و او فقط به خاطر سلامتی طفل مانع واکسین نمودنش شده بود. 


واکسیناتور را به زور و قدرتی که داشتند مورد اشد لت و کوب قرار دادند این عمل شان در مقابل خادم جامعه اصلا خوشایند نمی باشد.


امید که برای همه قشر جامعه درس عبرتی شده باشد و اگر تا الحال از این اشتباهات بوده از این به بعد دیگر حس برادری و انسانیت خود را فراموش نکنیم .


 


مرضیه سعیدAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160