جایگاه زنان در جامعه

Posted on at


دین مبین اسلام به زنان به دیده قدر نگریسته!آن ها را از حقوق برخوردار نموده وحتی خداوندج زن راکه یک مادر بهشت فردوس خود را زیر پای آن قرار داده است


.زن ها نیم از جامعه را می سازند که زن با یک دستش گهواره را وبا دستش دیگرش جهان را می جنباند ودرجوامع پیشرفته حقوق زن تاحدودی مورد احترام قرار میگیرد.اما افغانستان کشوریست که شاهدجنگ های مهلک وفراوانی بوده که باعث ویرانی وعقب مانده گی کشور ومردم ماگردیده است.وزنان در افغانستان به خصوص در ولایت هرات زیاد مورد احترام قرار نگرفته واکثرا حقوق شان نقض وپایمال میگردد


چنانچه درین اواخر شاهدحوادث ناگوار وخشونت علیه زنان بودیم که به گونه های مختلف مورد آزارواذیت قرارگرفته وحقوق شان نقض گردیده است


درحالیکه خداوندج میفرمایید![وبه آنها به شایستگی رفتار کنید ومهر آن هارا به عنوان هدیه باطیب خاطر به آن ها بدهید]پس باید درهمه جوامع زنان مورد احترام خاص قرارگرفته وحقوق شان رابجا بیاورند زیرا زن موجودی است ظریف ونحیف وخداوند اوراآفریده وبه اوحقوق فراوانی عطا کرده است.About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160