راز موفقیت

Posted on at


راز موفقیت
مثبت فکر کنید اما نه گفتن را هم بیاموزید.همواره ببخشید وفراموش کنید اما بگیرید وبه خاطر بسپارید.
همیشه با خودتان قاطع ومثبت حرف بزنید.همواره سعی کنید با مردان وزنان موفق در ارتباط باشید.
هرگز خودتان را دست کم نگیرید.
از بهانه تراشی وعذر آوردن ومقصر دانستن دیگران دست بردارید.
هر گز تصور نکنید که همه چیز را میدانید,همیشه در حال سوال کردن باشید.
حداقل %10 از درآمد تانرا پس انداز کنید.از تلقین شکست ونا توانی به خود بپرهیزید.
به انتظار دیگران منشینید وهمه چیز را از خود بخواهید.
استرس, تنش وفشار های روحی و عصبی را از خود دور نگه دارید.
یاد بگیرید با شکست وعبرت از آن به پیشرفت .و موفقیت دست پیدا کنید.
بیاموزید هرگز انطور که شما میخواهید نخواهد بود.از موفقیت های کوچک خود لذت ببرید تا به موفقیت های بزرگتر نایل آیید.
همیشه در همه حال در کلام ورفتار خود صداقت داشته باشید.
زیاد فکر کنید,کم حرف بزنید.
بخندید تا دنیا هم بروی تان بخندد


.About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160