من همان پرستو رو در تلاشم

Posted on at


 


من همان حلقه به گوشم


من همان مساله سازم


کز برای به بودن


پروبال خویش گشودم


یک به یک به فکر آنم


کز برای به بودنکه برویم وبرانم تا به اوج راز رسیدم


در اندیشه های درین ،پروبال خویش گشودم


تا بدانم کامیابم.....


به دورکن عالمیان به امید به بودن


به همان جهدی که کردم


به خیال دل رسیدم


 


من همانم


درخیالم تابه پایان رسانم


پی هم رو در هراسم


که مبادا در غفل رسانم


من همان پیک خمارم


کز برای به بودن


پروبال خویش گشودم


شبی با همان هوایم


درهمان غزل سرای نازم


روی بر الله نهادممن همان لحظه نوازم


کزبرای خوب بودن


تا قلم بدست فتادم


یک به یک ورق نوشتم


به چه امید هوایم ؟


یک به یک  که مینگارمبه همان خدای نازم


که مبادادر خیالم


نرسم به آن وصالم


که در آن تمنا دارم


من همان حلقه به گوشم


میتوانم برسانم


همه را به آن ندایم


که به ایشان سرودمهمه صاحب امید اند


من همانم میتوانم


ازبرای به بودن


آن سروده را سرایم


که زعمق قلب نوشتم


به همان ندای پاکم


به همان خدای نازم


همه درفهم توانم درحضورند


من همان معشوق شعرم


میتوانم بنگارم بسرایم


به آن ندای پاکم


در حضورآن خدایمبه همان ذهن پاکم


چه زیبا درنگارم


کز برای به بودن


به امید آن خدایم


همیشه در همان مجازم


میتوانم بسرایم


همان سرود نازم


کزبرای خوب بودنمن همان پرستو در تلاش پاکم


پروبال ازفراغ نیک گشودم 


کز همان هدف نیکم


به افق نیک رسیدم


 


پرستو رحمانی 


 


 


 About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160