غرس نهال

Posted on at


نهال شانی از دیرزمان در کشور ما رواج داشته مردم بخاطرسرسبزی ومواد سوخت بخاطر جورکردن درب وپنجره وبه دست آوردن میوه درختاد مثمروغیره مثمرغرس می نمایند.امروز باغبان های عزیزکشوربخاطر کمایی درآمد وبدست آوردن میوجات مرغوب سعی وتلاش بخرج می دهندتادرختان یا نهال هایی اصلاح شده پیوندی راغرس نموده تامیوجات بدست آمده بازارخوب داشته باشدهم بازار داخلی وهم بازار خارجی درضمن نیزرشداقتصادی دهاقین رابالاببرد.درضمن کفیت میوه بدست آمده بالاباشدعاری ازازکرم خورده گی ودیگرامراض بوده که سبب رشداقتصادکشورشده برای دهاقین کمک بسیارخوب است وزمینه کاربرای مردم منطقه پیدامی شود.البته مهم تراز همه نیازمندی های وجود انسان راکه ویتامین هاداردرفع می سازد.غرس نهال غیره مثمردر محیط ومنطقه اثر بسیارمطلوب داشته ازیک طرف سبب سرسبزی منطقه شده وهواراصاف وگوارامیسازدوجلوگیری از گرد غبارمی شود.هردرخت سالانه مقدارزیادی گردوغبارراجمع نموده ومحیط راصاف وپاک می سازد که برای تنفس مفیداست وازگرم شدن هوادرفصل تابستان جلوگیری می نماید.


مناطق که جنگل داردهوای صاف معتدل وگوارا داردازبعضی درختان درساختن درب وپنجره ازآن استفاده بعمل می آیدوبعضی درختان از چوب آن بمنظورموادسوخت استفاده می شود.


در حالیکه غرس نهال شانی اینقدرمفدیت داردپس بایداین فرهنگ درمنطقه خویش رواج دهیم که هرکس بایدنهال شانی نمایدوازآن حفاظت نماید.
About the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160