رای درافغانستان

Posted on at


رای عبارت از تائید شخص مناسب برای مقام مورد نظر می باشد.رای حق مسلم هر تبعه افغان است.رای نقطه آغاز خوشبختی هااست,رای باعث ایجاد تحول وتداوم در افغانستان میگردد.مردم افغانستان با رای دادن نشان میدهندکه آنها نیز آینده کشور شان تصمیم بگیرند.رای می تواند بزری باشد برای شگوفای یک ملت ویاهم آتشی باشد که سبب خاکستر شدن یاویرانی آرزوهای مردم جامعه می باشد.رای زمانی پسندیده  تر بوده می تواند که تمام مردم جامعه به طور مساویانه در آن اشتراک کنند,و به کسی رای می دهند که لیاقت انتخاب شدن را داشته باشند وآرزوی شگوفایی ملت را به سر داشته باشد.وآن را در راستای عمل  پیاده کند .رای دادن باعث اصلاحات وهمگرایی می آرامی آبادی است  است رای بدهید تاآینده سالم داسته باشیم                                                                 


 About the author

fayzaahmadyar

سلام دوستان عزیز فایزه احمدی یار هستم صنف دهم مکتب لیسه محجوبه هروی متولد سال1375باشنده شهر هرات

Subscribe 0
160