برق

Posted on atبرق


اگر کسی از شما ها بپرسد که مخترع برق کی بود شاید تمام شما ها بگویید که ادیسون شاید تمام شما ها به این فکر باشید که که وقتی ادیسون بدنیا آمد برق را اختراع  کرد زمانی که شما ها کتاب ها را بخوانید به این نتیجه میرسید که قبل از بدنیا آمدن او برق اختراع شده بود اسم کامل آن توماس ادیسون آلوا میباشد شاید تمام شما ها بدانید که اولین لامپی که اختراع شده بود توسط همفری دیوی ایگلسلی میباشد همچلان ادیسون لامپ رشته ی خود را اختراع کرد زمانی که او اختراع کرد در سال 1880 که او سن 33 سال عمر داشت که همان اختراعی کرده بود  وارد بازار شد .شاید تمام شما ها به این فکر شوید که چگونه ادیسون مشهور شد  بخاطریکه قبل از ادیسون اشخاصهای دیگه هم بودند اختراع های زیادی انجام داد که در میان مردم شهرت زیادی نمود اگر ادیسون رشته ی برق خود را اختراع نمیکرد تمام مردم نمیتوانستند از این روشنایی استفاده کنند خدا میدانند که بعد چند فقط چه کسی این اختراع را مینمود   About the author

Maryam99

I am a student graude 11 in the high school malakh jalali.I am a work computer.

Subscribe 0
160