غیبت

Posted on at


بدانکه پرودگار ما،ما را از غیبت باز داشته و از غیبتگر به صورت در کتاب خویش تصور کرده و او را به پلید ترین حیوان تشبیه نموده است ؛و فرموده بعصی تان از بعضی دیگر غیبت نکنید آیا دوست دارد یکی تان که گوشت برادر مرده خویش را بخورد که بد میبرد این را از خداوند بترسد به تحقیق که خداوند توبه پذیر و مهربان است .خداوند (ج) غیبتگر را به سگ تشبیه نموده و سگ یگانه حیوانی است که گوشت همنوع مرده خویش را میخورد؛شیر؛گرگ؛و روباوغیره از این کار تنفر نموده و چنین نمیکند و تنها سگ است که چنین میکند و اگر پرده از ما بر داشته شود بیشتر مجالس مردم را امروزمی بینیم  مگر آنکه خداوند (ج)بر آن رحم ننمود باشد که پیش روی شان مسلمانی است که گوشت آنرا به دندان میگیرد


.                                                                       


و هر یک از ایشان تکه را بر میدارد و یکی هم نیست که از آبروی برادر خویش  دفاع نماید پس بدان آنچه که از برادرت در غیابش یاد میکنی که بدش ازآن میآید بر تو حرام است.و هر چیز یک مسلمان بر دیگر مسلمان حرام است ؛خون وی؛مال وی؛آبروی وی و متحقق نمیشود مگر وقتیکه مسلمانان از شر زبانت سالم بمانند


. .                                                                          .                                                                                               


بدان برادر مسلمانم که تو وقتی زبانرا به آبروی مسلمانان میگشایی؛این دلیل بر آن است که ایمان در قلبت استقرار نیافته و به وجدانت جای نگرفته چرا که ایمان با عماق قلبت میرسد تو را از غیبت مردم باز میداشت. غیبت دین انسان را از بین میبرد بدانکه غیبت یاد آوری برادرت است به آنچه که بدش میآید.هر گاه به .او برسدحتی که این صفات در او موجود باشد                                  


  


از غیبت چه گونه رهایی  مییابی:اول:دانستن اینکه غیبت موجب مواجه شدن انسان با قهر و غضب خداوند میگردد و در نظر گرفتن دلایلی که در ذم غیبت گفته شد.


دوم:اینکه بدان که تو به اینکار حسنات خویش را به کسی میدهی که غیبتش را مینمایی تا انیکه به درجه مفلسی میرسی و این در روزی میباشد که نهایت حاجتمند میباشی به یک حسنه که به آن از دوزخ نجات پیدا کرده و داخل جنت میشوی


.                   


سوم:آیا دوست داری کسی از تو غیبت نموده و بتو در مجلس استهزا، کنند؟طبیعتاٌ دوست نداری پس با مردم چنان معامله کن که دوست داری با تو معامله کنند.


چهارم :اینکه  قلبت را از اسباب که باعث بر غیبت میشود پاک کنی مانند کینه؛حسد؛دوست داشتن تعریف؛


ریا؛وغیره از اینها که از امراض قلبهاست                                                                                 پنجم:وقتیکه نفس تو؛تو را تحریک به ذکر عیب مسلمانی نمود به جستجو در وجودت بپرداز؛ پس تو مثل آن عیب و یا بدتر ازآن را در وجودت خواهی یافت و اگر بخود عیبی نیافتی پس بدان که مشغول شدن به عیبهای مردمان از بزرگترین عیبهاست. About the author

160