مهارت های زن در امور زنده گی

Posted on at


یک زن موفق آن است که بتواند در تمام امور زنده گی خود فعال باشد وبتواند همه امور رارابه خوبی وباسلیقه


انجام دهد تا بتواند رضایت مرد یا همسر خود را بدست بیاوردچون مردان همه کوشش این را دارند که همه کار


ها به خوبی وپاکیزه گی صورت بگیرد به خصوص مردان آشپزی کردن زنان را بسیار دوست دارند وزنان هم


باید زیاد کوشش کنند تا برای بهتر آماده کردن غذاهای مختلف کتابهای آشپزی را مطالعه کنند تابتوانند غذاهای


متفاوتی باطعم های مختلفی آماده کنندوبعضی خانم های فعالی هستند در شب ها وروزهای خاص ووقت باهم بودن


باهمسرکوشش میکنند تا خانه را آراسته کنند ودرشب یا روز غذاهای خوشمزه را آماده کنند ومیز غذا را همراه با


نوشیدنی های مختلف دیزاین کنند وشب یا روز را با همسر خود خوش بگذرانندزن های فعال همیشه در کوشش این


هستند که بتوانند برنامه های خوبی برای بهتر زنده گی کردن وخوش ساختن همسر ویا فامیل آماده کنند تا بتوانند به


موفقیت های بیشتر زنده گی آرامی با خوشبختی ها وپیشرفت های بهتری رنده گی کنندواین فعال گرایی ها باعث می


شود که زن مرد را به خود جذب کند وهر دو با موافقت وبا نظر یکدیگر بتوانند خوش باشند وخداوند(ج)نیزاز یکجا


بودن این گونه زوج های موفق راضی است وبه بهتر زنده گی کردن آنها برکت میبخشد زیرا خداوندمتعال فرموده


بهترین زن آن است که بتواند رضای همسر را به دست بیاورد وبتواند مطابق گفتار آن عمل کند تا باشد که به خوبی و


خوشی زنده گی خود را به پیش ببرند.
About the author

160