جهان حیرت انگیز نباتات

Posted on at


 


نباتات در تمام جاهای دنیا میرویند گلها درختان سبزیجات علف ها را هر روزه میبینیم نباتات همچنین در کوه های بلند اقیانوس ها و بسیاری از صحرا ها میرویند بدون نباتات انسان ها نمیتوانند در زمین زنده گی کنند اکسیجن را که تنفس میکنیم از نباتات فراهم میشود همچنان غذایی را که میخوریم از نباتات یا حیوانات نبات خوار بدست میاید در خانه سازی یا پوشاک از الیاف های نباتات استفاده میکنیم


بیش از 350000 هزار نوع نباتات شناخته شده ولی بیشتر نباتات ناشناخته مانده اند. و اما کوچکترین و بزرگترین گیاه" کوچکترین آن دیاتوم که به وسیله میکروسکوب دیده میشود و بزرگترین آن درختی در کلفورنیا آمریکا میباشد.تمام موجودات زنده به دو گروه عمده تقسیم شده اند 1:نباتات 2:حیوانات مهمترین نیاز های انسانی از خوراک پوشاک پناهگاه وابسطه به نباتات است درختان: درختان نقش عمده ای را در تولید غذا و سوخت بازی میکند همچنان حفاظت از محیط زیست مدیون درختان است محققین بخش کشاورزی سازمان جنگلداری آمریکا دستگاه های حساسی را به پوست تنه درختان نصب کردند آنها فریاد هایی از درد را شنیدنبه گفته آنها درختانی که در معرض خشکی قرار میگیرند فریاد میکشند


 


  


 


حدودا 200000 نوع گل شناخته شده بسیاری از گلها معطر و خوشبو هستند پرنده گان یا حشراتی را که به باروری از راه گرده افشانی نیاز دارند به سوی خود میکشاند گلهای مهم برای دکور و آراستن خانه و غیره مورد استفاده قرار میگیرد گل ها و حشرات هر کدام نقش بزرگی را در زنده گی یکدیگر بازی کرده اند بدون وجود حشرات بسیاری از گلها از میان میرفت و بدون وجود گلها تعداد حشرات به میزان کنونی خود نمیرسید در جوامع کشاورزی هنگام وقوع قحطی یا بحران های غذایی مردم از درختان به عنوان تامین مواد غذایی خود استفاده میکنند چوب سوخت یا هیزم عمده ترین منبع تامین انرژی در کشور های در حال توسعه است تحقیقات نشان میدهد وجود درختان و پوشش گیاهی سبب کاهش اثر مخروب قطره های باران به سطح خاک شده و از آنها محافظت میکنند


 .


استفاده های دارویی از گیاهان سابقه زیادی دارد امروز هم بخش عظیمی از مردم جهان دارو های مورد نیاز خودرا از نباتات بدست میاورد. بلند ترین درخت دنیا سکویای ساحلی است در اقیانوس آرام در آمریکای شمالی است و کوچکترین درخت درختان بونزایی که ارتفاع این درختان 60 سانتی متر است


  


حدود 200000 هزار نوع گل شناخته شده است برخی از آنرا باید با میکروسکوب دید. گاهی مردم گلها را نشانه علایق خود میدانند گلهای مهم برای آراستن خانه بکار برده میشود


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160