قانون و مقررات٬ فعالیت های افغان سیتادل در آسیایی مرکزی

Posted on at


در هر محیط کاری اعم از مکتب، پوهنتون، اکادمی، دفتر، اداره و غیره ارگانها.... داشتن لایحه وظیفه و اجراء آن یک ماده اساسی است. در هر ارگان باید تمام کار ها  طبق لایحه وظایف پیشبرده شود.  لایحه وظیفه، قانون و مقررات دریک ارگان باعث بهبود کار، سرعت اجرای کار، نظم و دسپلین آن ارگان میشود. اگر در یک ارگان قانون و مقررات رعایت  نشود در آن محیط نه نظمی وجود دارد و نه  ترتیب ودسپلینی،همه کار ها پراگنده است، هیچکس نمیداند که کدام کار را باید  انجام  دهد،وقت اجرای کار ها نا معلوم بوده که این حالت باعث شکست،هرج مرج و تباهی  ارگان مذکور میگردد.طوری که گفتیم لایحه وظیفه در یک ارگان خیلی مهم است و مکتب هاتفی هم که یک ارگان علمی و آموزشی است دارای لایحه وظیفه، قانون و مقررات واضح، شفاف و منظم میباشد که کار های مکتب هاتفی طبق  لایحه وظایف آن پیش میرود و در کار آنها نظم خاصی وجود دارد. چند نمونه از لایحه وظایف مکتب هاتفی قرار ذیل است: (رهبری ونظارت ازکلیه امورتدریسی واداری ودیسپلین مکتب، تطبیق پالیسی هاومقررات و لوایح وزارت معارف، نظارت وکنترول تعمیر,فعالیتهای صحی وحفظ الصحه محیطی، آب آشامیدنی صحی وسرسبزی درصحن مکتب، تامین روابط حسنه ودایمی بین اداره مکتب، مردم، انجمنشوراهای اولیا و مربیان وپرسونل مکتب. اشتراک در ورکشاپ صحت طبق هدایت ریاست محترم معارف .رسیده گی به امور اداری مکتب ، اجرای سایر موارد در جهت کسب اصلاحات اداره). در هفته ای که گذشت در مکتب هاتفی  طبق لایحه وظایف مکتب کار های زیادی انجام شد که در ذیل بعضی از آن کار ها را یاد آوری میکنیم:درجریان این هفته بیش از 60نفرخود را در صنوف آموزشی افغان سیتادل ثبت نام کردند. و بخش های مهم برنامه ورد په صورت درست برایشان تدریس شد. همچنین شاگردان مکتب هاتفی فعالیت های خود را در فلم انکس شروع کردن و مقالات خود را در صفحات فلم انکس خود شیر کردند. در هفته گذشته شاگردان مکتب هاتفی با شرکت نرم افزار افغان سیتادل معرفی شدن یعنی همه شاگردان شرکت مذکور را از نزدیک دیدن کردن و با بعضی از کارمندان شرکت از جمله خانم الهه محبوب معرفی شدن که خانم الهه محبوب در باره کار و فعالیت های شرکت معلومات بیشتری برای شاگردان دادن و آنها را تشوشق نمودن تا فعالیت های خود را در فلم انکس بیشتر کنند. این همه کار و فعالیت های که درین مکتب اجرا شده بخاطر داشتن لایحه وظیفه منظم آن میباشد که بصورت درست رعایت میشود بنا داشتن لایحه وظیفه و رعایت کردن آن باعث ترقی یک جامعه میشود.میتوانید مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من را با پیوند زیر دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160