زمانه

Posted on at


بنام آنکه هستی نام ازویافت          فلک جنبش زمین آرام ازو یافت


 


بنام خداوندی که جان وروانم در قبضه ی اوست وانسان را از گلی ناچیز آفرید واورا اشرف مخلوقات قرار دادواین خود دربر گیرنده زمانی بود که از آن به بعد انسانها به مفهوم زمان پی بردند .


از گردش زمین به دور منظومه شمسی زمان به وجود میاید وباگذشت زمان انسان دگرگون میشود وازحالی به حالی دیگر میشود .


این زمان است که انسانها را پرورانیده وآب دیده وسفته بار می آورد زیرا با گذ شت زمان تجربیات انسان بالا میرود وباافزودن تجربیات انسان میتواند محیط را به نفع خویش تغییر دهد .


واما گفتنیست که بسا اوقات مردم میگویند زمانه خراب شده است اگرانسان به محتوای این سخن پی ببرد وبالای آن فکرکند به این نتیجه میرسد که آیا زمان مگر کچالوی مناطق حاره است که خراب شود ؟


خیربلکه این انسانها  هستند که خود با گذشت زمان نیک ویا بد میشوند .


اگر انسان به ذات وخالق خویش بیندیشد هرگز بد واسیر اخلاق ها  وفرهنگ های ناشایست نمیشود .


انسان دارای شخصیتی واحداست واین خود اوست که تصمیم میگرد که چگونه باشد پس بیایید باهم سعی نموده که بر خویشتن شخصیت سازی کنیم وپس ازاندیشه ی درست عمل کنیم تا بتوانیم در پستی ها وبلندی های زندگی خودمان  وبه طور درست تصمیم بگیریم .   " به امید آن روز "About the author

TaiebaAmiri

Taieba Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hozakarbas high school.

Subscribe 0
160