زن را باید ستایش کرد....

Posted on at


 


برادرم زورت را میخواهی در خانه نمایش دهی...؟


 این استعداد جنگندگی ات را...


این غرش صدایت را...


باور کن خانه جایش نیست...


تو چه میکنی دختر نازکت دارد از ترس نگاهت پرپر میشودزنت از ترس اینکه امروز فرزندانش را نزنی چوب را میاورد تا خود زیر شکنجه هایت رود....


زن مقدس است چرا اورا با اعصا میزنی...چرا اورا اعصای پیری ات نمیسازی...؟؟


زن نجیب است....اورا جنده خطاب نکن!!!!


ای پدر چه خوشحالی که پول بدستت آمد....چرا نمیروی به پسرت قلم بخری آیا کشیدن نصوار مهمتر از شادی فرزندانت هست؟


دختر خطاب به پدر:پدر دوستت دارم اجازه میدهی راز دارم باشی؟


پدر:برو دختر من این حرف ها حالیم نیست سرم درد دارد باید بروم...!!!!


بعده چند سال....پدر:دخترم بیا بشین در موردی با هم حرف بزنیم تورا به مردی 54 ساله میدم...!!!


دختر:نه پدر حالا وقتش نیست با هم هم صحبت شویم مرا ببخش باید بروم....


و اینطور دختر برای همیشه میرود....


ای پدران به دخترانتان اجازه دهید شما را دوست بداردیک الگوی خوب باشید آنها میتوانند مادری و پدری را برای فرزندانشان از شما بیاموزند....


ای تو مفت خور بی ارزش....آری همین لقب به تو می زیبد....


دیگر از این زیادتر نام مرد را لکه دار نکنید....


مرد یعنی شجاع و هر آن صفت خوب دیگر....


اما در کشور من مرد یعنی خشونت...


مرد یعنی بلند کردن صدا بالای ضعیفه...


مرد یعنی همیشه دل شکستاندن...


مرد یعنی وحشی بودن و حیوان شدن....


من در تفکراتم مرد را اینگونه ساخته ام....


ای تو مرد نما از ما چه انتظار داری..؟


تو زن پاک میخواهی....پس لمس نکن دختری را که به تو باور داردلمسش نکن نا پاک میشود تو اورا پس میزنی بخاطر نا پاکی اش اما...


ای نادان خود تو بودی که اورا ناپاک ساختی....او به جز وجود تو دیگر کسی لمسش نکرده...


قدر زن را بدان که تکمیل کننده نیازات توستزن جسمی ظریف است با احساساتش بازی نکن وگرنه مچاله میشود به آسانی....


زن یعنی زندگی...


وجود زن یعنی زندگی بخش به مرگ یک مرد....


دختر را بفهم....


که از زن ظریف تر و نازک تر است....


دختر نمای خانه است.....


تو یک بار دنیا ات را بدون زن تصور کن...


آیا به بن بستی نمیرسی...؟؟


دختر را دوست بدار که همان تسلی دل پیرت خواهد شدخاهر....نعمت الهی هست....


خانه ی بی خاهر مانند سرطان بی علاج هست...


خاهر را نوازش کن که بعد از پدر قدرتمندترین در فکرش تو باشی....


خاهر را آرایش کن....که بعد از فوت پدر به تو تکیه کند.....


مادر....


راجع به مادر هر آن چیزیکه بگویم کم هست....


مادر ستون خانه استیا بازوی راست شوهر....


مادر یعنی یک فرشته در تفکرات فرزند....


میگویند بهشت زیر پای مادران هست....


من میگویم مادر خود کلید بهشت هست....!


نمیدانم حرف هایم به گوش کدام مرد خواهد رسید....


اما میگویم.....نه حرفی ندارم....


با اینکه یک بغض گلویم را فشرده اما فقط میگویم قدرم را بدان و مرا نسوزان در آتش خشمتدختر هستم و به وجودم می بالم....


تقدیم به زنی که درکش نکردند...


به خاهری که کبودی دور چشمش هیچگاه خوب نشد....


به رفتار عاشقانه دختری که هرزه خطاب شد....


به مادری که شکست....ولی قدم های اول فرزندش او را امید وار به مهر دوباره فرزندش میکند 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160