ناامیدی

Posted on at


زنده گی کامل نیست .همیشه طوفان هامی آیندومی روند.


احساس ناامیدی می کنید؟به بالا نگاه کنید!خداوندبزرگ است.


 خداوند(ج بنده های خودرادربرابر تمام نعمت های که برایش اعطاءفرموده است امتحان می کندومارابادردورنج ومشکلات زیادی روبرو می کند امامابنده های ناسپاس هستیم این رادرک نمی کنیم که خداونداشخاص راکه دوست دارد،به آنهاسختی ومشکلات رامیدهد.تاآنهایک لحظه هم خداوندرافراموش نکند،اما ماهستیم که این همه رافکرنکرده وزودازبارگاه ایزد منان ناامیدمیشویم.


درست است سختی ها معمولا باعث میشوند که احساس تنهایی کنیم .امابایدبه هرحالت که قرارداریم ازخداوندمنان


سپاس گذارباشیم .انسانهاهرروزبامشکلات زیادی روبه رو می شوند.دراین وقت ویازمانی که مشکلات اقتصادی زیادی وجوددارد.ناامیدی یکی ازجنبه های منفی درزنده گی انسانها است.خواه مخواه یک انسان درزمان پیشبردزنده کی از زنده کی خودناامیدمیشود،علت ناامیدشدن آن این است که انسانها درزنده گی خودمشکلات ،خاری هاورنج های زیادی رامتحمل می شوندد.


که سبب این همه رنج ها،دردومشکلات فقروبی سوادی دریک یک کشور است که این خود سبب میشود .که همان شخص اززنده گی ناامیدمیشود.البته بعضی ازاشخاص اندکه دربرابرتمام مشکلات صبروتحمل می کنند.وامیدشان رابه خداوند می کنند.وازدرگاه خداوندناامیدنمسشوند.


 


بایدبه ایمان وخدای بزرگ تان تکیه کنید .وبایددانست که خداوندبزرگترازآن سختی های است که برایشان پیش آمده است .امیداعتمادی است که همه انسانها دوست دارندآنراداشته باشند.انسان زمانی که ازدرگاه الله تعالی ناانیدمیشود،بایدبه زانوبیافتد.دعاکندوحکمت خداوندراطلب کند.ونمازتوبه رابایدادا نمایید.زمانی که یک انسان ناامیدمیشود!داشتن امیدبرایش کارسختی است.آدم هاهمیشه دورانتخاب ها ،افسوس های گذشته وسختی هایی که برایشان پیش آمده می چرخند.روزبه روززنده گی برای آنهادشوارمی شود،احساس گم گشته گی کرده وتصورمی کند هیچ کس دوستشان ندارد .


 


بعدزمانی که خود خودراگم می کنند بعددراوج سختی ها ومشکلات به سمت خدافریادمی کشند که آنهاراازاین ناامیدی نجات دهد.امیدیک عمل است اگرکمی هم ازآن درروح وجودداشته باشد.خیلی زود ایمان صدایمان می کند که پیتان رابیرون گذاشته وکاری برای ناامیدی مابکنید.خداوندبرای هرکدام ازماقوه درک وبصیرت قرارداده است .


 


که باعث میشود بتوانیم دربرابر سختی هابایستیم.هیچ گاه نباید امیدمان را ازدست بدهیم ،احساس ناامیدی کردن دردبزرگتری است تاقدم بیرون گذاشتن وباکمک ایمان به خداکاری برای تغییرشرایط انجام دادن .خداوندبزرگ است وماراحتمابرای هدفی مهم خلق کرده است.احساس ناامیدی کردن فقط ماراعقب می اندازدودرهم می شکند. About the author

moneeraazizi

سلام من مدینه متولد ۱۳۷۵متعلم صنف ۱۲ محجوبه هروی هستم ودرهرات زنده ګی می کنم

Subscribe 0
160