مشارکت سیاسی زنان

Posted on at


انسان موجودی سیاسی است. تنها انسان است که سیاست می ورزد، هیچ زنده جان دیگر قدرت سیاست ورزی در امور زندگی فردی و اجتماعی را ندارد. چون انسان خرد و شعور دارد ولی سایر حیوانات ندارند. این خردمندی به انسان اجازه می دهد تا امور فردی و اجتماعی زندگی را سامان دهد.


 


سیاست بخشی از امور اجتماعی است و هیچ انسانی غیر سیاسی نمی تواند باشد. سیاست جزئی از زندگی همه انسان ها است. چون یک امر سیاسی می تواند زندگی همه را دگرگون سازد. مثلاً با روی کار آمدن یک رژیم دموکرات و عاری از فساد و امن همه در آرامش به سر می برند و با روی کار آمدن یک دولت فاسد و ستمگر زندگی برای همه سخت می شود. و اگر قانونی از طرف دولت تصویب شود، اگر قانون به نفع مردم باشد همه شاد می شوند و اگر بر ضرر باشد همه غمگین می شوند.


 


زنان نیمی از افراد جامعه هستند. هیچ کس نمی تواند به هیچ دلیلی نیمی جامعه را از حوزه ی زندگی اجتماعی و سیاسی براند. چون حق زندگی را انسانی به او نبخشیده است که واپس گیرد. این حقوق ذاتی هر هر زن است که می تواند به دلخواه خود از آن استفاده کند.


پسمشارکتزناندرهمهامورسیاسیمانند،قانونگذاری،انتخابشدنوانتخابکردن،دولتداری،حکومتداریوهرامردیگرحقشاناستهیچکسحقنداردجلوزندگیکردنشانرابگیرد.


گاهی برخی گروه ها به هر دلیلی مانع مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی می شوند. ولی اعضای جامعه باید از همدیگر پشتی بانی کنند و نگذارند که علیه هم‏نوعان شان ستم شود. اگر انسان ها خود از همدیگر در برابر ستمگری ها دفاع نکنند زندگی همه شان نابود خواهد شد.ایجاد زمینه مشارکت سیاسی زنان جزئی از امنیت آن ها است. عمده ترین وظیفه ی پولیس تامین امنیت برای همه است. پس وظیفه دارد تا هر گونه موانعی که جلو مشارکت سیاسی زنان را می گیرد را باید بردارد.


 


نویسنده: خان آ قا  فیضیAbout the author

160