اخلاق مومن از نگاه قرآن -بخش دوم

Posted on at


تواضع وفروتنی


 


تسلیم حق شدن وقبول آن ازهرکس  .


 


  


 


تواضع دومعنی دارد :


معنی اول – این که تسلیم حق شوی وآن را ازهرانسانی بپذیری عده ای ازمردم حق را قبول نمیکنند مگر ازبزرگتر ازخودشان .


اگر حق را ازکسی که کوچک تر ازآن هاست یامرتبه ای پائین تر ازآن ها دارد ببینند هرگز نمیپذیرند.


ولی تواضع وفروتنی چیز دیگراست .تسلیم شدنت دربرابر حق وپذیرفتن آن ازهرانسانی :فقیروغنی ,بزرگ وکوچک ,قوی وضعیف ,دشمن ودوست و...........


 


  


 


فروتنی –  معنی دوم تواضع اینست که درمقابل مردم فروتن باشی ,یعنی بانرمی ومهربانی باهمه مردم رفتار کنی


.درنخست تواضع دربرابر الله (ج)


شکستگی در برابر خدا ازعبادت های قلب است شخص مسلمان همواره به این عبادت نیازمند است تا نزدیکی به خدا را احساس کند به ویژه آنگاه که به درگاه خداوند متعال زاری میکند واز او میخواهد که او رابیامرزد  از او درگذرد واو را از آتش نجات دهد .برتری تواضع –


هرکس برای خدا تواضع نمود خداوند اورا بالا برد .


رسول الله می فرماید : (هرکس برای خدا تواضع نمود خداوند او رابالا برد ).


شخص هرچه بیشتر متواضع باشد مردم  او را بیشتر دوست دارند چون او به خاطر خدا تواضع نموده وخدا هم مقام ومرتبه اش را بلند نموده .


وبر عکس این امر هر قدر انسان بیشتر متکبر باشد مردم بیشتر از او متنفر میشوند .تواضع کنید این یک فرمان است .


رسول الله می فرماید : (خداوند برمن وحی نمود که تواضع کنید ,تا آنجا که هیچ کس بر دیگری فخر ومباهات نورزد وهیچ کس به حق  دیگری تجاوز ننماید .)


همچنان تواضع خصلت اخلاقی رسوالله است . اصحاب می گویند: وقتی رسوالله سلام میکرد ودست میداد  دستش را نمی کشید تا طرف مقابل دستش را می کشید .


چنانچه می فرماید (خداوند مرا درمیان این که پیامبری پادشاه یا پیامبری بنده باشم مختار گردانید ,من این را برگزیدم که پیامبری بنده باشم )


همچنان با پدر ومادر -  خداوند متعال می فرماید : (بال تواضع را از روی رحمت برایشان فرود آور .


  


 


ودر کل ما باید همیشه تواضع داشته باشیم درتمام امور زندگی تواضع پیشه نمائیم تواضع با خویشاوندان ,تواضع )با کسی که مارا تعلیم داده است تواضع بادوستان  تواضع در انجام کار ها وبلاخره در همه موارد.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160