حقوق والدین

Posted on at


        اطاعت از اوامر والدین نشان دهنده اخلاقعالی هر فرزند خواه دخترو پسر است.بیانگر فرهنگ عالی اسلامی وافغانی فرزندان هر خانواده وجوانان آن ها است جامعه افغان مانند هر جامعه بشری که در گوشه های گوناگون جهان زنده گی می کنند , عادات وسلوک ورواج های خود را دارند .این ارزش ها شناخت حقوق پدر ومادر است واطاعت از از آن حق ورعایت از آن در حیات روز مره هر شهروندی وخانوادهگی از بعضی از جوامع دیگر است.


بهر اندازه که پدر ومادر پیر وناتوان گردند به همان اندازه تنها ومنزوی می گردند .هر یک از فرزندان دختر وپسر دواطلبی نشان میدهند تادر خدمت پدر ومادر قرار داشته باشند که بدون شک در برابر این نعمت بزرگ الهی واجتماعی,والدین نیز به فرزندانه امیت قایل باشند افغان ها اطاعت از پدر ومادر رانه تنها موجب سرور ورضایت پروردگار ووالدین خود میدانند بلکه مایه افتخار وسربلندی خود نیز تلقی می کنند.


پدر ومادر نه تنها به خاطر نفقه رسانی
"به فرزندان خود حق دارند بلکه درجهت تامین امنیت ,وسایل مورد نیاز ,لباس,صحت وسلامتی,محل آرام استراحت درحد توان برای والدین از مسوولیت های هر پسر ودختر به حساب می آید:زیراوالدین انتظار آنرا میداشته باشند.


فایزه احمدیارAbout the author

fayzaahmadyar

سلام دوستان عزیز فایزه احمدی یار هستم صنف دهم مکتب لیسه محجوبه هروی متولد سال1375باشنده شهر هرات

Subscribe 0
160