نفــس تـازه یی با بهـــــار

Posted on at


میرسد از بوستان دامن کشان باد بهار          مشکبیز و مشکریز و مشکخیز و مشکبار


!بهار


نخستین فصل سال که با آمدنش  شور و نشاط را می آورد نه تنها برای مردم بل برای طبیعت و هم گام با آمدن خود بوی عطر و شادابی را به همه جا می افگند. بهار یعنی زندگی دوباره , نفس تازه, طراوت و تازگی , زیبایی و نشاط که در این وقت طبیعت جامه تازه می پوشد و تازه می پوشاند


.


اینجا بهار است , آه نه بلکه گوشه یی از بهشت است که با گلهای زیبا و رنگارنگ و متنوع آراسته شده است.درختان زنده و سرسبز شده گویی که هر طرف را زمرد مینگری , جویبارها از کوهسار ها سرازیر شده , پرندگان به آشیانه هایشان برگشتند و سرود عشق می خوانند و نغمه سرایی می کنند که با شنیدن صدای زیبای شان به دیگر آهنگی ضرورت نیست و هزاران زیبایی های ناگفتنی و لاتوصیفی دیگر


.


بهار سرآغاز خوشبختی و فداکاری است. از بهار بیاموزیم که چگونه یاد ها و خاطرات بد دیرینه را به باده ی فراموشی بسپاریم. از بهار بیاموزیم تا چگونه موجب خوشحالی  دیگران بعد از یک زمستان سرد باشیم از بهار بیاموزیم


اکنون ما بهار را شناختیم  که گوشه یی از بهشت است و هم بهشت را می شناسیم.


و بهار همانند دنیا نیز فانی است اما بهشت که مادرِ بهار است و تا وقتی خدا بخواهد هم چنان باقی و باقی می ماند. پس خوب می شود اگر کاری کنیم تا بتوانیم بهاری را که در بهشت است را بدست بیاوریماگر گشت و گذار با دوستانمان در این بهار برایمان لذت بخش و شادی آور است پس چه قدر شیرین می شود تا بنده یی باشیم که بتوانیم با آفریدگارمان در بهار آن دنیا دیدار نمائیم


زهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160