سال اسب

Posted on at


سال اسب

 پارسال سال مار بود و ما بسیار از سال مار  نیش خوردیم از بی کاری از نا امنی از طالبان از حوادث طبیعی و غیره...

اما امسال سال اسباست و از خداوند آرزوی یکسال زیبا به مانند زیبایی اسب دارم اسب حیوانیست نجیب و با وفا مطیع و فرمانبردار و زیبا ... اسب به هر رنگی که باشد باز هم زیباست اگر سفید باشید به مانند مهتاب و اگر سیاه باشد به مانند شب ... دلنشین است 

اگر واقعا اسم این حیواناتی که روی سالها میگذارند تاثیر گذار باشد پس ما امسال یک سال خوب و خوشی را در پیش داریم سالی پر از مسرت پر از شادی خواهیم داشت چون اسب یک حیوان سر حال و سر زنده است حیوانیست ورزشکار و قوی بنابر این ما امسال پیروزی های زیادی را از ورزش بدست خواهیم آوردو اما حیوانیست پر خوراک حیوانیست که زیاد به شکمش اهمیت میدهد خدا کند هم خوراک ما شبیه خوراک اسب نشود  بلکه فروانی و ارزانی شود اگر اینطور نشود پس خانه همه ما باید به پشت مان باشد چون هر قدر که کارکنیم باید همان قدر بخوریم...

ا

امیدوارم که در انتخابات امسال یک رئیس جمهوری انتخاب شود که ویژه گی های خوبی را داشته باش رئیس جمهوری باشد که با وقار باوفا با صلاحیت با مسولیت باشد و صادقانه به این مردم رنج و درد کشیده از ته دل و با خلوص نیت خدمت کند و در هر حال پشتیبان و نگهبان مردم ما در مقابل دشمن باشد  About the author

160