دوست

Posted on at


 


شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده قبیله اقوام و حتا اشخاصی که در یک کوچه زیست دارند دارای نقاط مشابه زیادی هستند وقتی طفل از بطن مادر تولد میشود خوی و خواص بیشتر مادر را دارد حتا اگر بعد از تولد از مادر دور باشد. گاهی رفتار آدمی شخص را تحت تاثیر قرار داده حتی عقائد درونی وی را دگرگون میسازد گرچه  رفتارش با سلوک  آدمی درست نیاید شاید حرف غلطی باشد که ابراز داشته داشته ولی چون اعتماد به نفس محکمی در اظهار حرفهایش داشت دیگران پنداشتن که درست اینست !!!همیشه میگویند دوست خوب  را باید برگزید زیرا ممکن ما هم مثل او شویم جوابمان اینست تا خودمان نخواهیم چیزی ممکن نمیشود در حقیقت رفتار ناخود آگاه حتی حرکات دستان با گذشت زمان تغیر میکند وقتی رفتار خودمان را بدون اینکه بفهمیم به قیاس بگیریم می اندیشیم شاید خودمان را محدود ساخته ایم بهتر است آزاد زندگی کنیم آنچه مهم است برگزیدن الگوی دانا برای خودمان همیشه اکثریت حقیقت را نمیگویند گاهی کاری که میکنیم درست است . کلمه انسان را از دوست هایش بشناس 100% حقیقت دارد

 


وقتی از چیزی نفرت میکنیم آن را از خود دور میکنیم مهم نیست که او کجا میرود و چه میشود ولی چیزی جذب  میشود که ماآنرا میپسندیم وقتی دوستانی که میدانیم به رفتارمان یکسان نیست ممکن تحت تاثیر او بیاییم اگر از خود دور نمیکنیم یعنی رفتارش خوشمان آمده ولی آشکار ساختن برایمان دشوار است

 

.
الگوی تمام مسلمانان پیغمبر بزرگ (ص)کنارش کی بود  امام علی (ع) سلیمان ابی ذر و یا کنار فرعون جادوگران ساحران بت سازان و سایر کسان دیگر. بعضی وقت این دوست است که انسان را به قله های موفقیت میرساند و گاهی این موجود مارا به انسان نه به شی ای بی ارزش بدتر از حالت نخست مان میکند. کتاب بهترین دوست انسان است زیرا در کتاب همیشه خوبی ها توصیف شده هیچ کتابی نمیتوان یافت که از منکرات ستایش کند و یا بدی ها را به ما یاد دهد

 

زهرا رسا

 

      

 About the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160