از همین حالا به 16حمل 1393فکر کنید

Posted on at


انتخابات موضوع امروز که تمام مردم افغانستان منتظر آن هستند.همه به این فکر میکنند که آیا رئیس جمهورآینده کی انتخاب خواهد شد و آینده افغانستان را چطور تنظیم خواهد کرد.

رئیس جمهور آینده افغانستان چگونه خواهد توانست این اوضاع دشوار را به سوی خوشی ها و آرامی ها سوق دهد؟

 

این وظیفه هر فرد افغان که سن 18 سالگی را پشت سر گذاشته باشد میباشد که به انتخابات شرکت کرده ودر انتخاب رئیس جمهور کشور خویش  سهیم باشد.

شخصی که برای ریاست جمهوری کاندید است باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

1-مسلمان و شخص باتقوا باشد

2-تابعیت افغانستان را داشته باشد

3-دو تبیعیته نباشد

4-سابقه جرمی نداشته باشد

5-دارای تحصیلات عالی باشد

6-سن آن کمتر از30 سال نباشد

7-متعهد به وطن ووظیفه باشد

 8-وطن دوست باشد

9-خدا ترس باشد

انتخابات باید راهی باشد برای رسیدن به خوشی ها وآرامی ها ، اهداف رئیس جمهور باید موافق با اهداف عامه باشد.

انتخابات راهی است تا همه باهم بخاطر یک افغانستان شگوفا سهیم میباشیم و هر شخص حق یک رای را دارد.

حق رای برای هر شخص با مثابه یک مسولیت پنداشته میشود که هر کدام به مقابل وطن خویش دارا میباشیم.

این وظیفه یک مسولیت خدائی است که هرشخص با خیلی دقت و احتیاطانه باید از این حق خویش استفاده کند.و خود را در مقابل تمام افراد کشور خویش مسول بشمارد.

و نباید کسی به زور،جبر،و تحت شرایط تحدید و ظلم تصمیم بگیرد.ودر وقت رای دادن خداوند را حاضر وناظر دانسته فقط وظیفه خدائی خود را انجام داده از رای خویش استفاده کند.

انتخابات یعنی استفاده از حقی که خداوند برای مان داده .به امید اینکه 16حمل روز انتخابات را با شور وشوق خدائی سپری کنیم و با آرامی و آرامش به پای صندوق های رای حاظر شویم.

به امید اینکه 16 حمل سرآغازی برای یک صلح دائمی درافغانستان باشد وبرای همیشه دست تمام دشمنان ازکشورم برای همیشه کوتاه شود و مردمم دیگر شاهد هیچ کشتار و خونریزی در افغانستان نباشند.

الهی! فقط به یک لبیک تو نیاز است که برای همیشه در افغانستان  صلح دائمی براقرار شود خدایا بس است 33 است که دامن کشورم خون آلود است دیگر طاقتش تمام شده،الهی مارا کمک کن تا رئیس جمهور با تقوا و خدا ترس را برای مان انتخاب کنیم.نه اینکه بازهم کسی انتخاب شود که وطن را سودا کند.الهی کمک مان کن تا در16حمل انتخاب درست را انجام دهیم.

الهی به امید توبه پای صندوق های رای میرویم کمک مون کن!!!!About the author

160