حقوق بشر

Posted on atانسانها در جامعه یک سلسله حقوقی دارند البته بعضی از این حقوق از زمان پیدایش انسان بوده که از جمله حقوق طبیعی بشر شمرده میشوند.اما در جریان زنده گی بشر توانسته اند حقوق دیگری را نیز بوجود اورده اند.همین قسم انسانها در جامعه در برابر این حقوق مکلفیتهایی هم دارند و ان اینست که باید احترام حقوق شانرا داشته باشندامروزه در تمام جوامع کوشش میشود تا حقوق بشر را حفظ کنند و از تلف شدن ان جلوگیری کنند.حقوق بشر یک بنیاد دارد و ان هم انسانیت است. و به همین علت حقوق بشر در تمام جهان یک قسم است.قلب یا هسته حقوق بشر دین مقدس اسلام است. ان حقوقی که اسلام به بشر داده است. دیگر در هیچ جای دیگری ذکر نشده است بناءاسلام سرچشمه اصلی این حقوق به شمار میرود.خداوند متعال که انسان را درین جهان خلق کرده است از همان زمان حقوقش را برایش مستثنی قرار داده است.تعداد حقوق بشر بسیار زیاد است بطور مثال:حق زنده گی کردن،حق داشتن مالکیت،حق صحت،حق تابعیت،ازادی بیان ،حفظ کرامت و شخصیت انسانی و.... در طول در افغانستان اشخاصی که دارای زور و قدرت بودند حقوق مردم بیچاره را پایمال میکردند. و این مردمی که حقوق شان پایمال میشد تلاشهای زیادی کردند تا بتوانند حقوق ستانده شده خود را دوباره بدست بیاورند .دین اسلام بسیاری از نابرابری های حقوقی که قبل از اسلام مروج بود را از بین برد.در احکام الهی و ارشادات نبوی برای تثبیت حقوق بشر رهنمایی های زیادی شده است.به طور نمونه زمانی که حضرت ابوذر غفاری به حضرت بلال گفت:ای غلام حبشی!حضرت محمد ص برایش گفت:حبشی ها و قریشی ها یکی اند و هر دو قوم در نزد خدا جز بنده چیزی بیش نیستند.گفته میتوانیم که تمام انسانها دارای حقوق برابر و مساوی اند.و از نگاه اجتماعی یا خصوصی باید از نکته رعایت شود.در طول تاریخ بشری تلاش های زیادی برای پخش کردن این حقوق به تمام جهان صورت گرفت اما کدام اداره یی که به سطح جهانی باشد و از این حقوق حمایت کنند موجود نبود.هر انسان حق دارد تا تحصیل کند زیرا اموختن علم اجباری و ضروری است .ممکن است در بعضی حالات مانند خشونت ها یا منازعات خانواده گی یا در وقت انجام یک جرم شاید حقوق زیادی از انسانها پایمال شوداما به هیچ وجه این حقوق به صورت کلی از انسانها جدا نخواهد شد حالا اینطور ادارات و سازمانهایی وجود دارد که در تمام جهان از حقوق بشر حمایت میکند.!.......رعایت حقوق بشر در یک جامعه نماینده گی از عصری بودن ان کشور میکندAbout the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160